Dil Sanatlarő ve Okuma

3. Sőnőf - Okuma Wonders, †nite 2         BŸyŸk Fikir: Şekil It Out Bir sorunu šzmek iin ne gerekiyor?                                                          1. ‚eyrek, 2016-17 Zeyilname

 

Haftalők Kavram &

Temel Sorular

TŸrler,

Metin …zellikleri,

Edebi Eser

Anlama: Stratejiler, Becerileri, & Akőcőlők

PhonicsThis:Farkőndalők, Yazőm Beceri, Yapősal Analiz

Kelime Kelimeler, Domain Kelimeler, Akademik Kelimeler, Strateji

Yaző:

SŸrekli, Araştőrma,

Reading Hakkőnda

Dilbilgisi:

Beceri & The Mechanics

Araştőrma ve Soruşturma

3-2.1

İşbirliği

Bir sorunu birlikte šzmek iin neden birlikte alőşmak iyi bir yol mudur?

Mas <br> Anlatőm Metni

Tahminleri Yapma, Onaylama veya Gšzden Geirme

Tema

Tezhip ve Kalőplama

Uzun sŸren ve uzun sŸren

I y ile ‚oğul Kelimeler

Girişimde bulunmak, beceriksiz olmak, işbirliği yapmak, yaratmak, šfkeyle, mŸdahale etmek, karőşmak, Ÿrkek

Ilgili işbirliği     Işbirliği, bağlantőlar     İerik İpularő: Adsőzlar

Kelime Seimi / Bağlama Kelimeleri ve İfadeleri

Talimatlarő Yaz

Bir Analiz Yaz (Temayő Analiz Edin)

İsimler TŸrleri

Doğru isimleri sermayeleştir

Haftalők: Araştőrma etkili bir ekip oluşturmak iin nasől

3-2.2

Gšmenlik

İnsanlar neden yeni yerlere gš ediyor?

Tarihsel Kurgu, Sunum Metni

Tahminleri Yapma, Onaylama veya Gšzden Geirme

Tema          Oran

Uzun e

Başvuru Sonlarő

Geldi, gš etti, denetledi, an, főrsat, fotoğraflar, değerli, fősőltőldő           Gš, főrsat

Gškbilimci, şerit bandő, konfetiler, yatőlőlar, pushcart

Intihal; Kesin; doğru; tekrarlama           FigŸratif dil: Similes

Kelime Seimi / Hassas Dil

Bir rapor yaz

Bir Analiz Yazőn (Tema †zerine Yansőmalő)

Tekil ve oğul isimler

Dšrt CŸmleyi Durdurun

‚eşitler

Haftalők: Araştőrma ŸnlŸ gšmenler

3-2.3

HŸkŸmet

İnsanlar devleti nasől alőşőr hale getiriyor?

Makaleler, Yaző Yazőső

‚ubuk grafiği

Tekrar oku

Yazarőn GšrŸşŸ

Doğruluk ve …bekleme

Sessiz Mektuplar

Tekil ve ‚oklu Sahipler

Ilan, adaylar, ikna edip, kararlar, semek, tahmin etmek, hŸkŸmet, bağőmsőz           Kampanya, gšnŸllŸler, yemin, kanunlar           Prefixes: yeniden, un-, gšrŸntŸlenir, yanlőş

Fikirler / Destekleyici Detaylar

Bir rapor yaz

Bir Analiz Yazma (Yazarőn GšrŸşŸnŸ ‚šzŸmle)

…zel İsimler

‚ingir İsimler Yazőm

Haftalők: eyalet hŸkŸmetleri farklő pozisyonlarda Araştőrma

3-2.4

Hayatta kalma

İnsanlar hayvanlara nasől hayatta kalmalarőna yardőm edebilir?

Sunum Metni

Kenar ‚ubuğu, Harita

Tekrar oku

Yazarőn GšrŸşŸ

† Harfli Karőşőmlar

Kapalő heceler

Memurlar, nŸfus, tanődők, akrabalar, kaynaklar, başarő, hayatta kalma, tehdit           Kaplő, ekosistem, nesli tŸkenmiş, tŸkenmiş, dolu, kayma, gidiş, şőmarők         

Takipiler, gšreceli           Olaylarő šrgŸtlemek, sinyal vermek           Sonekleri -ful, -daha az

Organizasyon / Sekans

Bir Aőklama Yaz

Bir GšrŸş Yazőn (Yazarőn GšrŸşŸ †zerine Yansőmalő)

CŸmleyi Birleştirme

VirgŸller

Haftalők: Araştőrma tehlikede hayvanlar

3-2.5

Bir yolunu bul

İnsanlar nasől şeyler buluyorlar?

Şiir: Limerick ve Bedava Verse, Gereki Kurmaca

Allitasyon ve Kafiye

Tekrar oku

Bakőş aőső

Sayőlar

Heceleri aőn

Hayal etmek, mucit, gšzlemci olmak

Şiir Terimleri: kafiye ses yinelemesi, serbest nazőm, Limerick,

Ornitopter           tanőmlayőcő          FigŸratif dil: Similes

Fikirler / Tanőmlayőcő Ayrőntőlar

Bir Analiz Yaz

Bir Analiz Yazma (Yazarőn Kelimeleri Seeneğini İnceleme)

İyelik isimler

İyelikte Kesme Ataklarő

Isimler

Haftalők: Araştőrma yollarő insanlar sorunlarő šzmek

3-2.6

Birim Araştőrma ve Sorgulama Araştőrma: †nite araştőrma projeleri iin haftalők araştőrma seenekler arasőndan …z-select ve geliştirmek: GŸvenilir ve uygun Kaynaklar Projesi kullanma

 

Dil Sanatlarő ve Okuma

3. Sőnőf - Okuma Wonders, Unit 5         BŸyŸk Fikir: Harekete Gein İnsanlar harekete gemenin yollarő nelerdir?                                                     1. ‚eyrek, 2016-17 Zeyilname

 

Haftalők Kavram &

Temel Sorular

TŸrler,

Metin …zellikleri,

Edebi Eser

Anlama: Stratejiler, Becerileri, & Akőcőlők

PhonicsThis:Farkőndalők, Yazőm Beceri, Yapősal Analiz

SšzlŸk kelimeleri,

Alan Kelimeleri,

Akademik Kelimeler,

Strateji

Yaző:

SŸrekli, Araştőrma,

Reading Hakkőnda

Dilbilgisi:

Beceri & The Mechanics

Araştőrma ve Soruşturma

3-5.1

Ticaret yapalőm

İhtiyacőmőz olanő nasől alacağőz?

Masal, Yaző Yazőső

…zetlemek

Bakőş aőső

Tonlama

Bileşik kelime

†nsŸz + le Hece

Kabul etmek, takas etmek, dŸşŸnmek, yaratmak, mŸtevazi, gšrkemli, šdeme, gšnŸlsŸzce          Itaatsizlik, temizleme

Ihtiyalar, istiyor           Kšk Kelimeler

CŸmle Akőcőlők

Bir Aőklama Yaz

Bir Analiz Yaz

Tekil ve ‚oğul Zamirler

Ben ve Soyadlarő Kapitalize Etmek

 

Haftalők: insanlarőn nasől Araştőrma ve kullanőm kaynaklarő

3-5.2

Yeniden Kullanőm ve Geri DšnŸşŸm

Zaten sahip olduğumuz şeyleri nasől tekrar kullanabiliriz?

Gereki Kurmaca, Ekspoite Metin

…zetlemek

Bakőş aőső

…vme

Başvuru Sonlanőyor -yediler, -ing, -s

Sonekler

-ful, -less, -able

Muhafaza, cesareti kőrőlmőş, sinir bozucu, bakmőş, sevimli, geri dšnŸşŸm, kalan, dikilmiş

Tabanlar, dul, kanal, duyu, birleştirme, taşkőn, yeniden kullanma           İerik İpularő: Homograflar

Kelime seimi

Gšrsel Bir Rapor Yaz

Bir Analiz Yaz

Konu ve nesne zamirler

Zamir Kullanőmő

Haftalők: GŸnlŸk malzemelerin geri dšnŸşŸmŸ nasől Araştőrma

3-5.3

Ekip Oluşturma

Ekipler nasől birlikte alőşőr?

Sergileme Metni, Uzun Metraj

Başlőklar, Grafik

Sorularő sor ve cevapla

Yazarőn GšrŸşŸ

…bek ve Oran

Kapalő heceler

İlgili Kelimelerdeki Kškler

TesadŸfi, dikkatsiz, felaket, ekipman, zararlő, šnleme, ama, cevap           Yeniden doğuş, yeniden doğmuş, yenileniyor

Bağlam İpularő: CŸmle İpularő

Organizasyon

Bir GšrŸş Yaz

Bir Analiz Yaz

Pronoun-Fiil Agreement

Pronoun-Fiil Agreement

Haftalők: bir takőm etkin bir şekilde katőlmak iin nasől Araştőrma

3-5.4

İyi Vatandaşlar

İyi vatandaşlar ne yapar?

Biyografi

Altyaző, Zaman ‚izelgesi

Sorularő sor ve cevapla

Yazarlarőn GšrŸşŸ

…bek ve Oran

Başvuru Bitişleri y ve i

Sonekler

-ful, -ness, -less

Vatandaşlők, devam, cesur, dehşete dŸşmŸş, katőlmőş, teklif edilmiş, adaletsizlik, waver       Alaycő, gšsterişsiz, duygular

Kšleliğin ortadan kaldőrőlmaső           …nekler ve Sonekler

Organizasyon

Bir Aőklama Yaz

Yazma ve Analiz

İyelik zamirleri

İyelik Zamirleri ve DšnŸşlŸ Zamirler

Haftalők: Araştőrma farklő yolu iyi bir vatandaş olmak iin

3-5.5

Enerji

Farklő enerji tŸrleri nelerdir?

Sunum Metni

Fotoğraflar, Başlőklar, Kenar ‚ubuğu

Sorularő sor ve cevapla

Sebep ve sonu

Oran

Heceleri aőn

…nekler ve Sonekler

Enerji, doğal, kirlilik, Ÿretmek, yenilenebilir, değiştir, kaynaklar, geleneksel           NŸkleer, biyoyakőt

Bağlam İpularő: Homofonlar

Ses

Bir Karşőlaştőrma Yaz

Bir Analiz Yaz

Pronoun-Verb Contractions

Yazőm Kasőlmalarő ve İmtiyazlő Zamirler

Haftalők:

Alternatif enerji kaynaklarő araştőrmak

3-5.6

Birim Araştőrma ve Sorgulama Araştőrma: Bir Kaynaka Projesinin Oluşturulmaső: …z-select ve birim araştőrma projeleri iin haftalők araştőrma seenekler arasőndan geliştirmek