Dil Sanatlarő ve Okuma

4. Sőnőf - Wonders Okuma, †nite 2 BŸyŸk Fikir: hayvanlar bize ders ne olabilir Amazing Animals? 1. ‚eyrek, 2016-17 Zeyilname

 

Haftalők Konsept ve Temel Sorular

TŸrler, Edebiyat Eleman, Metin …zellikleri

Anlama: Becerileri,Stratejileri ve Akőcőlők

PhonicsThis: Farkőndalők, Yazőm Beceri, Yapősal Analiz

Kelime Kelimeler, Domain Kelimeler,

Akademik Kelimeler, Strateji

Yazma: SŸrekli, Araştőrma, Hakkőnda Okuma

Dilbilgisi:

Beceri & The Mechanics

Araştőrma ve Soruşturma

4-2.1

Edebi Dersler

Hayvan hikayelerinde geen baző mesajlar nelerdir?

Masallar, Şšhret

Tema

Sorularő sor ve cevapla

İfade

…n ekler

Başvuru Sonlarő

‚ekici, gšz kamaştőran, kumaş, agšzlŸlŸk, dŸrŸst, talep, yŸksek, dağőnők

Sembolizm, anahat

Kšk Kelimeler

Yazma Odaklőlők: Bilgilendirici Metin

Organizasyon: GŸlŸ Aőlőşlar

Aőklayőcő Deneme; Nasől Yazőlőr Yazőmő

Karakter, Ayar ve Arsa †zerine Not Yaz

Bir Analiz Yaz (temayő analiz et)

Ortak ve Uygun isimler

Uygun isimleri sermayelemek

Haftalők: Masallarő ve Halk Hikayeleri

4-2.2

Kurmaca Hayvanlar

Hayvan karakterleri tanődők hikayeleri nasől değiştirir?

Dramatik Sahne, Drama, Gizem

Tema

Sorularő sor ve cevapla

Tonlama

Sayőlar

Iman sahipleri

Sinir bozucu, tutum, kargaşa, huysuzluk, tanődők, sinirli, bencilce, uzmanlők

Geleneksel, ağdaş

ݍerik İpularő: Adsőzlar

Gayri Resmi Ses

Bir Liste Yaz

Bir analiz yazőn (dramatik metin yapősőnő analiz edin)

Tekil ve oğul isimler

Bir Dizindeki Karmaşalar

Haftalők: Hayvanlar ve …zellikleri

4-2.3

Doğal Bağlantőlar

TŸm canlőlar nasől birbirine bağlő?

Bilgilendirici Metin: Anlatő Kurgusu ve Sunum

Başlőklarő: Akőş Şemaső

Ana Fikir ve Anahtar Ayrőntőlarő

…zetlemek

Doğruluk

† Harfli Karőşőmlar

Er ve - - in Bitiş Kelimeler est

Paralanmőş, kuraklők, ekosistem, yok olan, gelişen, kőrőlgan, dengesizlik, dalgalar

Yeniden kurulmuş, aşőnmőş, koru

Akőş şemaső, kategorize etmek

Bağlam İpularő: CŸmle İpularő

Fikirler: Destekleyici Detaylar

Notlara ve Gerekleri Bir Katlanabilir †zerine Yazma

Bir Analiz Yazma (Metin šzelliklerini analiz etme)

DŸzensiz ‚oğul İsimler

Doğru ‚oğul Formlar

Haftalők: Gőda Web

4-2.4

Uyumlar

Bir hayvanőn hayatta kalmasőna ne yardőmcő olur?

Bilgilendirme Metni: Ekspressory, Trickster Tale

Fotoğraflar ve Başlőklar: Başlőklar

Ana Fikir ve Anahtar Ayrőntőlarő

…zetlemek

Oran

R-KontrollŸ †nlŸler / Šr / ve / ™r /

Sonekleri - ful ve -daha az

Kamuflaj, sŸrŸklenmeler, olağanŸstŸ, zehirli, asma, avcő, av, titreşimler

PŸskŸrtŸcŸler

Altyazőlar, analiz edin

…n ekler

Kuruluş: Mantőksal dŸzen

Bir Anahat Yaz

Bir Analiz Yazőn (ana fikirleri ve ayrőntőlarő analiz edin)

 

İyelik isimler

Kesme işaretleri

Haftalők: Bitki / Hayvan Adaptasyon

4-2.5

‚evresindeki Hayvanlar

Yazarlar hayvanlardan ilham alőyorlar mő?

Haiku, Şiir Şiiri, Gereki Yaző, Şiir

Saya ve ritim

Bakőş aőső

Sorularő sor ve cevapla

İfade ve …bekleme

Sonekler

Kasőlmalar

Kőrőlgan, yaratőcő, aőklayőcő, uzatőlmőş

Metafor, metre, kafiye, simile

Intihal, sunum

FigŸratif Dil: Similasyonlar ve Metaforlar

Hassas Dil

Bir …zet Yazma

Bir Analiz Yaz (Şiirsel Yapőyő İnceleyin)

CŸmleyi Birleştirme

İfazalar ve Yazőlar

 

Haftalők: Farklő bšlgelere šzel Hayvanlar

4-2.6

Birim Seviye Araştőrma ve Sorgulama Araştőrma Yetenek: GŸvenilir Kaynaklar Birimi Proje: …z-select ve birim araştőrma projeleri iin seenekler arasőndan gelişir.

 

Dil Sanatlarő ve Okuma

4. Sőnőf - Wonders Okuma, †nite 5 BŸyŸk Fikir: evrenizdeki dŸnyayő anlamamőza yardőmcő olur ne It Out Şekil? 1. ‚eyrek, 2016-17 Zeyilname

 

Haftalők Kavram &

Temel Sorular

TŸrler,

Edebiyat Eleman,

Metin …zellikleri

Anlama: Becerileri,Stratejileri ve Akőcőlők

PhonicsThis: Farkőndalők, Yazőm Beceri, Yapősal Analiz

SšzlŸk kelimeleri,

Alan Kelimeleri,

Akademik Kelimeler, Strateji

Yaző:

SŸrekli, Araştőrma, Hakkőnda Okuma

Dilbilgisi:

Beceri & The Mechanics

Araştőrma ve Soruşturma

4-5.1

Bunu gerekleştirmek

İnsanlar, hangi bakőmdan birbirlerine šnem verdiklerini gšsterirler?

Gereki kurgu

Karakter, Ayarő, Arsa: Sorun ve ‚šzŸm

Canlandőr

İfade

Kapalő heceler

Latin …nekleri

Buket, duygu, kuşatma, ifade, telaşlő, portreler, őşőltőlar, kővőrcők

Metafor šn imalat

FigŸratif Dil: Similasyonlar ve Metaforlar

Odak: Bilgilendirici Metin

Organizasyon: GŸlŸ Aőlőşlar

Aőklayőcő Mektubu; Araştőrma raporu

Bir Analiz Yaz (karakteri, ayarő, izimi analiz et)

Sőfatlar

Noktalama

İkna Edici Yaző

Haftalők: Yardőm Kuruluşlarő

4-5.2

Hareket halinde

İnsanlarőn batő yšnŸnde hareket etmesinin neden baző sebepleri var?

Uzun Boylu Masal, Bilgilendirici Metin: Ekspresyon

Karakter, Ayar, Arsa: Neden-Sonu gšzŸnŸzde canlandőrőn

Tezhip ve Kalőplama

Heceleri aőn

DŸzensiz ‚oğullar

Dalmak, főşkőrtmak, alay etmek, yerinden etme, bŸzŸşme, topraklar, devrilmeyi, soldurmak

Aşőrő yŸksek boşluk, appozitif

Homograflar

CŸmle Akőcőlők: Farklő CŸmle TŸrleri

Bir Liste Yaz

Bir Analiz Yaz (karakter, ayar, izim Ÿzerine dŸşŸn)

Makaleler

Makaleler ve Gšsterici Sőfatlar

Haftalők: Oregon Trail

4-5.3

Buluşlar

Buluşlar problemleri nasől šzebilir?

Bilgilendirici Metin: Biyografi, Sergi

Zaman ‚izgileri: Fotoğraflar ve Başlőklar

Metin Yapőső: Sorun ve ‚šzŸm

…zetlemek

Oran ve Hassaslők

†nlŸ Takőmlar

Yunan ve Latin kškleri

Baş dšndŸrŸcŸ, deneme, hakiki, komik, yaramazlők, gŸnŸmŸzde siyaseti, prosedŸr

Polimer, grafikler, Kšrfez Akőşő

Kaynaklar, geiş           Yunan kškleri

CŸmle Akőcőlők: Geişler

Bir rapor yaz

Bir analiz yazőn (zaman izelgesinin kullanőmőnő analiz edin)

Karşőlaştőran Sőfatlar

Mektuplarda Noktalama İşaretleri

Haftalők: Mucitler

4-5.4

Yakőnlaştőr

Bir şeylere yakőndan baktőğőnőzda neler keşfedebilirsiniz?

Bilgilendirici Metin: Ekspresyon, Fantazi

Fotoğraflar ve Başlőklar

Metin Yapőső: Sőra

…zetlemek

Oran

R-KontrollŸ †nlŸ Hacőlar

Sők sők yanlőş yazőlmőş sšzcŸkler

Sarmak, erir, cesur, nemli, bŸyŸtmek, mikroskop, karőştőrmak, tipik

Mikrograf, molekŸller, paracők, polen, kurum, ubuklar, buhar           Oran, ama, aőklama

ݍerik İpularő: Adsőzlar

Ses: Resmi Ses

Bir …zet Yazma

Bir Analiz Yazőn (dizinin kullanőmőnő analiz edin)

Daha Most ile karşőlaştőrőlmaső

CŸmleyi Birleştirme)

Haftalők: Hubble Uzay Teleskobu

4-5.5

Gemişini Kazmak

Gemiş hakkőnda šğrenme, geleceği anlamanőza nasől yardőmcő olabilir?

Bilgilendirici Metin, Bilgilendirici Yaző

Kenar ‚ubuğu: Harita

Metin Yapőső: Sőra

…zetlemek

Oran ve İfade

Konuşma + Kelime Hacmi

Latin Sonekleri

Arkeoloji, belge, dšnem, kanőt, sefer, kalőcő, muazzam, ortaya őkarmak

Kaző          Kenar ubuğu, dinleme becerileri

FigŸratif Dil: Atasšzleri ve Atasšzleri

Kuruluş: GŸlŸ Sonular

Bir Aőklama Yaz

Bir Analiz Yaz (yazarőn desteğini yansőt)

İyi ve kštŸ ile karşőlaştőrőlmaső

CŸmleyi Birleştirme

Haftalők:Arkeologlar

4-5.6

Birim Seviye Araştőrma ve Sorgulama Araştőrma Yetenek: Atőfta Kaynaklar Birimi Proje: …z-select ve birim araştőrma projeleri iin seenekler arasőndan gelişir.