Dil Sanatlarő ve Okuma

Anaokulu - Wonders Okuma, †nite 3 BŸyŸk Fikir: Eğer farklő yerlere giderek šğrenebilirsiniz Ne Going Places? ‚eyrek 1, 2016-17, Zeyilname

 

Haftalők Konsept ve Temel Sorular

TŸr, Metin …zellikleri veEdebiyat Elemanlarő

Anlama: Becerileri, Stratejileri ve Akőcőlők

Ses bilgisi

Kelime: Akademik, YŸksek Frekans, Ağőz ve Kategori

Yaző:

SŸrekli †rŸn HakkőndaOkuma

Dilbilgisi

Araştőrma ve Soruşturma

K-3.1

Gitmek iin Kurallar

Farklő yerlerde hangi kurallarő takip ediyoruz?

Mantőklő, Fantazi, Bilgilendirici Metinler, Kurgusal Olmayan Metin

Canlandőr

Anahtar Ayrőntőlarő (Illustrasyon kullan), Listeler

Ses Yazőm ve Kelime Otomatikliği;Tonlama

Ritim, Sesbirimini Tanőr: İzolasyon (başlangő ​​/ orta), Harmanlama, Kategorizasyon

/ i / i (medial)

Gšzden geirmek:

/ A / A / a / a / p / p / S / S / T / T

Noktalama işaretleri, yeniden beyan, tahmin et

Iin

Kurallar, işbirliği, muhafaza, şaka, sorumlu

Hareket Kelimeleri

CŸmle Akőcőlők

Bir cŸmle yazőn

Okulda hangi kurallara uymamőz gerekiyor?

K-3.2

‚evremizdeki Sesler

Duyduğumuz farklő sesler nelerdir?

Bilgilendirici Metin, Kurgusal Olmayacak, Kurgu

Canlandőr

Anahtar Ayrőntőlarő (Resimlerini Kullan), Alfabe, Fikir Bağlantőső

Ses Yazőm ve Kelime Otomatikliği;Tonlama

Başlama ve Kire Karőştőrma,

Sesbirimi: Kimlik, Harmanlama, Segmentasyon

/ n / n (başlangő / son)

Gšzden geirmek:

/ A / A / G / i / a / a / p / p / S / S, / t / t

Extend: Nihai ift harfler, - ss,-TT

Olaylar, dšnem, kelime dağarcőğő

ve

Dinle, ses, sohbet, bağrőştő, tanődők

Ses Kelimeleri

Kişisel Anlatő CŸmlini Yaz

CŸmleler

Okulda ne gibi sesler duyuyoruz?

K-3.3

Gittiğimiz Yerler

Hafta boyunca nereye gidiyorsun?

Bilgilendirici Metin, Fantastik, Kurmaca, Kurgusal Olmayan

Canlandőr

Karakter, Ayarlar, Olaylar, CŸmle Yapőső

Ses Yazőm ve Kelime Otomatikliği;Anlatőm, Intonasyon

Kelime ve Telaffuz Sesbilgisi, Ses Ayőklama, Ses Ayarő, Ses Bilgisi Kimliği, Ses DŸzeni Ayőrőmő

/ K / c (başlangő)

/ A / a, / i / i, / m / m, / n / n, / s / s, / p / p, / t / t

Karakterler, ayar, harita

gitmek

Yerel, rutin, mahalle, gšnŸllŸ, akőllő

Sőra Kelimeleri

CŸmle Akőcőlők

GšrŸş bildirin CŸmle yazőn

CŸmleler

Hafta boyunca hangi yerlere gideceksin?

Orada ne yapőyorsun?

 


 

 

Dil Sanatlarő ve Okuma

Anaokulu - Okuma Harikalarő, †nite 8                                  BŸyŸk Fikir: Buradan Oradan Nereye gidebilirsin ki yakőn ve uzak mő? ‚eyrek 1, 2016-17, Zeyilname

 

Haftalők Kavram &

Temel Sorular

TŸr, Metin …zellikleri veEdebiyat Elemanlarő

Anlama: Becerileri, Stratejileri ve Akőcőlők

Ses bilgisi

Kelime: Akademik, YŸksek Frekans uency,Ağőz ve Kategori

Yaző:

SŸrekli †rŸn Hakkőnda Okuma

Dilbilgisi

Araştőrma ve Soruşturma

K-8.1

Hareket halinde

Buradan oraya ne şekilde ulaşmanőző sağlayabilirim?

Masal, Kurmaca, Kurmaca

Başlőklarő

Tahminleri Yapma, Onaylama ve Gšzden Geirme

Karakter, Ayarő, Arsa

Ses Yazőm ve Kelime Otomatikliği;İfade

Kafes, Sesbirimi Yarat: Kimlik, Harmanlama, Yer Değiştirme

/ y / y / z / z (başlangő)

Yorum: / A / A / B / B / K / c / k / ck / D / D / E / E / g / g / s / s, / i / i / k / k / a / a, O / n / n / O / O / p / p / kW / qu, / s / s / T / T / U / u / hac / hac / ağ / / KS / X, W

Preposition, order, headings

Vocab Stratejisi:

ݍerik ipularő

Burada, ben

Ulaşőm, ara, yolculuk, şiddetli, geniş

Aralar

CŸmle Akőcőlők

Kişisel Bir Anlatő Yaz

Edatlar ile CŸmleler

Seyahat etmenin farklő yollarő nelerdir?

K-8.2

Benim ABD

†lkemiz hakkőnda ne biliyorsunuz?

Bilgilendirici Metin, Nonfiction, Fiction

Altyazőlar

Tekrar oku

Ana Konu ve Anahtar Ayrőntőlarő

Ses Yazőm ve Kelime Otomatikliği;Anlatőm

Başlangő ve Rime harmanlayan, Fonem: İzolasyon (başlangő j qu), karőştőrma, segmentasyon

/ j / j / kw / qu (başlangő)

Yorum: / A / A / B / B / K / c / k / ck / D / D / E / E / F / F / G / g / s / s, / I / I / L / L / a / a, O / n / n / O / O / p / p / r / R / s / s / T / T / U / U / hac / v / w / w / KS / X

Tarih, metin

Vocab Stratejisi:

Eş anlamlő

bu ne

†lke, seyahat etmek, dikkatli, ama, bağlamak

Seri Numaralarő

CŸmle Akőcőlők

Seyahat Posteri Yaz

Edatlar ile CŸmleler

†lkemizde ne hakkőnda šğrenmek istersiniz?

K-8.3

GškyŸzŸne Bak

GškyŸzŸnde ne gšrŸyorsun?

Bilgilendirici Metin, Kurmaca, Kurgusal Olmayan, Fantazi

Başlőklarő

Tahminleri Yapma, Onaylama ve Gšzden Geirme

Karakter, Ayarő, Arsa (Problem ve ‚šzŸm)

Ses Yazőm ve Kelime Otomatikliği;İfade

Başlangő ​​ve Kire BšlŸmlemesi, Sesbirimi: Kimlik, Kategorizasyon, Toplama

/ U / U / g / g / / x / x / v / v, w, / J / j /, / K / qu w / Z / z

Yorum: / A / A / B / B / K / c / k / ck / D / D / E / E / g / g / s / s, / i / i / k / k / a / a, O / n / n / O / O / p / p / kW / qu, / s / s / T / T / U / u / hac / hac / ağ / , / KS / x / y / y / z / z W

tamlamalar

Vocab Stratejisi:

Similes

‚ŸnkŸ, burada, ben, bu, ne isterler demişler mi?

Mesafe, tanőmak, alan, meydan okuma, yŸzey

Karşőtlar

CŸmle Akőcőlők

Sayma Kitabő Yaz

Edatlar ile CŸmleler

GŸndŸz ve gece gškyŸzŸnde ne gšrebilirsiniz?