McKinley İlkšğretim Merkezi 2016-17 / ‚eyrek 2 / 1. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ

 

 

Sanat

MŸzik

Beden Eğitimi

Matematik

 

Hafta 3

I can ...

Sanatõ, gšrsel zevk veya iletişim amacõyla insanõn yarattõklarõ olarak tartõşõn.          Fikirleri ifade etmek iin sembolleri belirleyin ve kullanõn.          Başkalarõ ile dŸşŸnŸn ve başkalarõyla iş paylaşõn.

Şarkõ sšylerken iyi duruş ve sŸrekli bir vuruş korur.          Bir grupta alarken bir vurmalõ algõ Ÿzerinde dŸzenli bir vuru korusun.

Temel hareketleri šğrenmeyi gŸlendirmek iin, lokomotor olmayan becerileri gelişimsel olarak uygun zorluklarla yerine getirin.          Etkinlik ve zamana gšre fiziksel aktivitelere katõlõmõnõ kaydedin.

Hafta 9

I can ...

10'da ekleme ve õkarma gšstermek iin nesneleri, izimleri, zihinsel gšrŸntŸleri, sesleri vb. Kullanõn.

Bir izgide, dikdšrtgen şeklinde bir dizi veya daire şeklinde dŸzenlenmiş en fazla 20 nesneyi sayõn. Dağõnõk bir yapõlandõrmada en fazla 10 nesneyi sayõn. 1'den 20'ye kadar bir sayõ verildiğinde, nesnelerin sayõsõnõ sayõn.

10'dan kŸŸk veya onlu sayõlarõ birden fazla şekilde iftlere bšlmek ve her ayrõşmayõ bir izim veya bir denklemle (šrneğin 5 = 2 + 3 ve 5 = 4 + 1) kaydetmek iin nesneleri, izimleri vb. Kullanõn. . [Anaokulunda šğrenciler denklemleri gšrmeli ve onlarõ izlemeye teşvik edilmelidir, ancak denklemler yazmak gerekli değildir.]          1'den 9'a kadar herhangi bir sayõ iin verilen sayõya eklendiğinde 10'u (šrneğin, nesneleri veya izimleri kullanarak) ekleyen bir sayõ bulun ve yanõtõ bir izim veya bir denklemle kaydedin.          Desenli dŸzenlemelerde 1 ila 10 cisim kŸmesini tanõyõn ve sayõm yapmadan ka kişiye sšyleyin.          ݍerde, dõşta, arasõnda, ŸstŸnde, altõnda, yakõnõnda, altõnda, ŸstŸnde, Ÿzerinde, aşağõ, arkada, šnŸnde, yanõnda, solunda ve evresinde terimleri kullanarak nesnelerde ve geometrik şekillerin konumlarõnõ tarif edin Sağõn.         Benzerliklerini, farklõlõklarõnõ, paralarõnõ (šrneğin yan ve kšşe sayõlarõ / "kšşeler") ve diğer nitelikleri (šrneğin, eşit uzunlukta kenarlara sahip olanlarõ) tanõmlamak iin resmi olmayan bir dili kullanarak farklõ boyut ve yšnlerde iki ve Ÿ boyutlu şekilleri karşõlaştõrõn .          Nesnelerden şekiller (šr. ‚ubuklar ve kil toplarõ) oluşturarak ve şekiller izerek dŸnyadaki şekilleri modelleyin.          Daha bŸyŸk şekiller oluşturmak iin basit geometrik şekiller oluşturun (šrneğin, iki Ÿgenten oluşan bir dikdšrtgen oluşturun).          Nesnelerin uzunluğu, kapasitesi, ağõrlõğõ ve sõcaklõğõnõn doğrudan karşõlaştõrmalarõnõ yapõn ve hangi nesnenin daha kõsa, uzun, daha uzun, daha hafif, daha ağõr, daha sõcak, daha serin veya daha fazla tuttuğunu tanõmayõn.

 

Hafta 6

I can ...

Eserdeki elemanlarõ (izgi, şekil, doku, renk ve boşluk) ve ilkeleri (tekrar ve eşitlilik) tanõmlama ve uygulama.

Sõnõf arkadaşlarõ tarafõndan yinelenen kõsa bir ritmi geliştirin.

‚eşitli ses kaynaklarõ kullanarak bir şiire eşlik etmek iin birlikte ve ritmik ve melodik materyal planlayõn ve gerekleştirin.

Yaşa uygun lokomotor, lokomotor olmayan ve manipŸlatif becerilerin temel ilkelerini tanõmlayõn ve gšsterin.

DŸzenli egzersizin kaslar Ÿzerindeki temel etkisini tanõmlayõnõz.

Hafta 9

I can ...

Kendi eserleri ve başkalarõnõn eserlerinde izgilerin tŸrleri (karakteristikler ve nitelikler), şekiller (geometrik ve organik), renkler (birincil ve ikincil), dokular (dokunsal ve gšrsel) ve boşluk (yerleştirme / akõşan / kompozisyon) arasõnda ayrõm yapmak .Ortamõn gšrsel ve dokunsal šzelliklerini belirleyin.          Gšrsel sanatõn ve diğer disiplinlerin ŸrŸn ve sŸrelerinin benzersizliğini belirleyin.

İkonik veya standart gšsterimi kullanarak eyrek notlarõ not edin, sekizinci nota ve eyrekte istirahat ettirin.          ‚eşitli vokal, enstrŸmantal ve evresel sesleri tanõmlayõn.       MŸziğin evde, okulda ve toplulukta yerini ve kişisel šnemini tartõşõn.

Aktif bir sõnõfõn kurallarõnõ ve yšnergelerini anlayõn ve uygulayõn.          Motor becerilerini šğrenmek ve geliştirmek iin šğretmen tarafõndan verilen temel beceri šğelerine yanõt verin ve bunlarõ uygulayõn.

Bilim

Hafta 3

I can ...

Organizmalarõn eşsiz ve eşitli hayat dšngŸleri olduğunu, ancak hepsinin ortak doğum, bŸyŸme, Ÿreme ve šlŸmle ilişkili olduğunu aõklamak iin temsilcilikler geliştirin.

Hafta 6

I can ...

Bitkilerin ve / veya hayvanlarõn dõş kõsõmlarõnõ hayatta kalmalarõna, bŸyŸmelerine ve ihtiyalarõnõ karşõlamasõna yardõmcõ olmak iin nasõl kullandõklarõnõ taklit eden bir model geliştirin. Harici paralarõn insanlõk problemini nasõl šzebileceklerini keşfedin.

Hafta 6

I can ...

Sosyal Bilimler ... šnden devam

 

Okulda ve toplulukta kural ve yasalara šrnekler verin ve bu kurallarõn ve yasalarõn yararlarõnõ aõklayõn.          Bireysel eylemlerin sõnõfõn veya topluluğun ortak õkarõna nasõl katkõda bulunabileceğini aõklayõn.

Hafta 9

I can ...

‚eşitli yaşam alanlarõndaki yaşam eşitliliğini karşõlaştõrmak iin bitki ve hayvanlarõn gšzlemlerini yapõn.

Farklõ bitki ve hayvanlarõn (insanlar dahil) ihtiyalarõ ile yaşadõklarõ yerler arasõndaki ilişkiyi temsil etmek iin bir model kullanõn.

 

Sosyal alõşmalar

 

Hafta 9

I can ...

Bağlõlõk SšzŸ'nŸ anlayõn ve bunun Birleşik Devletler'e sadõk kalacağõna dair bir vaat olduğunu anlayõn.          Amerikan kŸltŸrŸnŸn bir parasõ olan Amerikan hik‰yeleri ve efsanelerdeki tarihi gerek ile kurgu arasõndaki farklarõ ayõrõn.          Indiana'da bulunan eşitli etnik ve kŸltŸrel gruplarõn, aile gelenekleri ve gelenekleri, geleneksel kõyafetler ve gõdalar gibi kŸltŸrel benzerliklerini ve farklõlõklarõnõ karşõlaştõrõn.

Hafta 3

I can ...

Bir vatandaşõn ne olduğunu tanõmlayõn ve iyi vatandaşlõğõn šzelliklerini tanõmlayõn.

İnsanlarõn sahip olduklarõ haklarõ tanõmlayõn ve bu haklara eşlik eden sorumluluklarõ tanõmlayõn.

 

Sosyal Bilimler ... geri devam

 

Not: Her sŸtun kavramlarõ ayõrt etmek iin farklõ metin stilleri (Normal, İtalik, Kalõn, Altõ izili) kullanõr. Dil Sanatlarõ ve Okuma

1. Sõnõf - Okuma Wonders, †nite 3 BŸyŸk Fikir: Zamanla zamanla olabilir ne olacak?

 

Haftalõk Kavram &

Temel Sorular

TŸrler,

Baskõ kavramlarõ,

Metin …zellikleri

Anlama: Becerileri,Stratejileri ve Akõcõlõk

PhonicsThis: Farkõndalõk, Yazõm Beceri, Yapõsal Analiz

Kelime: Akademik, YŸksek Frekans, Oral, & Domain

Yazõ:

Kişisel šzellik,

†rŸn,

Reading Hakkõnda

Dilbilgisi:

Beceri & The Mechanics

Araştõrma ve Soruşturma

1-3.1

Saat ka?

Zamanõ nasõl šleriz?

Kurgu, Nonfiction, Fantezi

BŸyŸk harf kullanõmõ ve noktalama işaretleri

Koyu yazõ

Tahminler Yapõn ve Onaylayõn

Karakter, Ayarõ, Arsa

Tonlama

Sesli Kimlik / Toplama / Yerine Getirme / Harmanlama / Bšlme

Uzun a: a_e

değil kasõlmalarõ (değil, değil, değildi, değildi, mevcut değil, yok, olamaz)

BŸyŸk harf kullanõmõ, flare, švgŸ, zaman izelgesi

Uzak, şimdi, bazõ, bugŸn yol, neden

Zamanlama, hemen, hafta sonu, takvim, vesileyle          Saat, sundial, gšlge

Kelime Seimi: Duyusal Detaylar

Şiir

Karakter, Ayarõ, Arsa analiz edin

Fiiller

Dizindeki virgŸller

Zamanõ šlmenin farklõ yollarõ nelerdir?

1-3.2

BŸyŸmesini izle!

Bitkiler bŸyŸdŸke nasõl değişir?

Enformasyonel Kurgu, Masallar, Drama, ‚alma, Kurmaca

CŸmleler ݍinde Noktalama İşaretleri          Diyagram

Tahminler Yapõn ve Onaylayõn

P lot: Dizi

Uygun İfazalama

Dengeleme, Sesin Silinmesi / Segmentasyon / Harmanlama

Uzun ben: ben

‚oğullar (CVCe kelimeleri ile)

Izleyici, hasat, sebze

Yeşil, bŸyŸmek, gŸzel, birlikte, suyun olmasõ gerekir

‚ieklenme, filiz, kavradõ, yardõm, spied

Tohum, kšk, filiz

Kelime Seimi: Belirli Kelimeleri Kullan

Bir Konuyla İlgili GšrŸş

Arsa ‚šzŸmle: Dizilim

Şimdiki zaman fiiller

Oyunlarõn Başlõklarõndan ve Altlarõna Dikkat Edin

Bitkiler bŸyŸdŸke nasõl değişir?

 

1-3.3

Zamanõn †zerine Masallar

Hikayede ne var?

Kurgu, Masal, Akõş, Şiir / Şarkõ

Teklif Tõrnaklarõ / Metin Stilleri

Tahminler Yapõn ve Onaylayõn

Arsa: Sebep ve Sonu

İfade

Uyum, Ses DŸzeyi Blending / Segmentasyon

Yumuşak c; Yumuşak g, dge

ekim ekleri -ed ve

-ing (son e damla)

Eleman, kukla, stil

Herhangi, mutlu, bir zamanlar, šyle

Masal, kahraman, ekingen, aptalca, eninde sonunda

şiir

Kelime Seimi: GŸlŸ Fiiller kullanõn

Şiir

Arsa ‚šzŸmleme: Sebep ve Sonu

Gemiş ve Gelecek Zamanlõ Fiiller

Dizindeki virgŸller

Halk hikayeleri hakkõnda ne šğrenebiliriz?

1-3.4

Şimdi ve sonra

Hayat uzun zaman šncekinden nasõl farklõ?

Kurmaca, kurmaca

Sayfalardan CŸmleleri Okuma

Altyazõlar

Tekrar oku

Metin ݍindeki Bağlantõlar: Karşõlaştõrma ve Kontrast

Uygun İfazalama

Ses Ayõrõmõ / İzolasyon / Karõştõrma

Uzun o: o_e; Uzun u: u_e; Uzun e: e_e

CVCe heceleri

Karõşõklõk, sõnõr, dŸzeltici işaretleri

…nce, erkek, kõz, nasõl, yaşlõ, insanlar

YŸzyõl, gemiş, şimdiki zaman, gelecek, eğlence

Ulaşõm, icat edilen motorlar

Fikirler: Bir GšrŸş Nedenlerini Verin

Bir Konuyla İlgili GšrŸş

Metin ݍindeki Bağlantõlarõ ‚šzŸmle: Karşõlaştõr ve Kontrast

ve Are

Tarihlerdeki virgŸller

Yaşam yolumuz nasõl değişti?

1-3.5

‚iftliğinden Masa'ya

Yemeğimizi nasõl alacağõz?

Kurgusal olmayan, Masal

…zel Metin Tedavileri

Grafik

Tekrar oku

Metin ݍindeki Bağlantõlar: Sõra

Tonlama

Ses Ayõrõmõ / Harmanlama / Silme

Digraph'larla değişken ŸnlŸ harfleri: oo, u

ekim ekleri -ed ve

-ing (ift son ŸnsŸz)

Avantaj ve Dezavantajlarõ, Proses, †rŸn

Sonra, her, soon, work, buy, done

Lezzetli, besleyici, sorumluluk, muazzam, sevindirici

Fikirler: Bir GšrŸş Nedenlerini Verin

Bir Konuyla İlgili GšrŸş

Metin ݍindeki Bağlantõlarõ ‚šzŸmle: Sõra

Değil kasõlmalarõ

Kontraksiyonlardaki Kesme Noktalarõ

Yiyecek nereden geliyor? Gõda nasõl Ÿretilir?

1-3.6

Birim DŸzeyi: Araştõrma Yetenek: Farklõ Kaynaklarõ Birimi Projesi kullanma: …z-select ve geliştirmek haftalõk araştõrma projelerinden.

McKinley İlkšğretim Merkezi 2016-17 / ‚eyrek 2 / 1. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ