McKinley İlkšğretim Merkezi 2016-17 / ‚eyrek 2 / 2. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ

 

Sanat

MŸzik

Beden Eğitimi

Matematik

Hafta 3

I can ...

Sanat eserlerinde anlam inşa edin ve kişisel tepki, işte bulunan šzellikler, paylaşõlan akran perspektifleri ve gemiş bilgileri ile gšrŸşleri destekleyin.          Eserdeki elemanlarõ (izgi, şekil, biim, doku, renk ve boşluk) ve ilkeleri (tekrar, eşitlilik, ritim, oran) tanõmlama ve uygulama.

Bağõmsõz olarak ve grup halinde bir baş ello dalga sšyle.          İstikrarlõ bir vuruş korur ve uygun dinamik seviyelerle oynuyor.          Sõnõf arkadaşlarõ tarafõndan cevaplandõrõlacak kõsa sorularõnõzõ sšyleyin.

Kararlõlõk becerilerini, gelişimsel olarak uygun zorluklarla, yeterince ve kombinasyon halinde uygulayõn.

Etkili ve gŸvenli hareket teknikleri tanõmlayõn ve gšstermeye başlayõn.

Hafta 9

I can ...

100'e kadar akõcõ bir şekilde ekleme ve õkarma.         Ekleme veya õkarmayla ilgili sorunun tŸm bšlŸmlerinde bilinmeyenlerle birlikte ekleme, alma, birleştirme, ayõrma ve karşõlaştõrma durumlarõnda 100'Ÿn iinde toplama ve õkarma ieren gerek dŸnya sorunlarõnõ šzŸn. Yanõtlarõn makul olup olmadõğõna karar vermek iin tahmini kullanõn.          † haneli bir rakamõn Ÿ basamağõnõn yŸzlerce, on ve biri arasõndaki rakamlarõ temsil ettiğini anlayõn.100'Ÿn onluk bir grup olarak dŸşŸnŸlebileceğini anlayõn - "100" olarak adlandõrõlan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 sayõlarõnõn bir, iki, Ÿ, dšrt , Beş, altõ, yedi, sekiz ya da dokuz yŸz.          Karşõlaştõrmalarõn sonularõnõ kaydetmek iin>, = ve <simgelerini kullanarak yŸzlerce, on ve bir basamaklõ anlamlara dayanan iki Ÿ basamaklõ sayõyõ karşõlaştõrmak iin yer değeri anlayõşõnõ kullanõn.          İki ve Ÿ boyutlu şekilleri (Ÿgen, kare, dikdšrtgen, kŸp, sağ dikdšrtgen prizma) yŸzlerin sayõ ve şekline, kenar ve / veya kšşe sayõlarõna gšre tanõmlama, tanõmlama ve sõnõflandõrma. İki boyutlu şekiller izin.          Uygun malzemeleri kullanarak kareler, dikdšrtgenler, Ÿgenler, kŸpler ve sağ dikdšrtgen prizmalar oluşturun.          İki ve Ÿ boyutlu şekillerin beste edilmesi ve ayrõştõrõlmasõnõn sonucunu araştõrõn ve tahmin edin.          Bir dikdšrtgeni aynõ boyuttaki (birim) karelerdeki satõrlara ve sŸtunlara bšlŸn ve aynõ bŸyŸklŸkteki karelerin toplam sayõsõnõ bulmak iin sayõn.

Hafta 6

I can ...

Ortamõn gšrsel ve dokunsal šzelliklerini belirleyin.          Kendilik, aile ve kişisel deneyimler hakkõnda resim oluşturun.          Anlamõ iletmek iin kişisel resimlerde semboller yaratõn ve kullanõn.

Bir ses kaynağõ kullanarak bir şiir veya šykŸ geliştirmek iin işbirliki mŸzik hazõrlayõn.          Not eyreği, sekizinci, yarõm, noktalõ yarõm ve on altõncõ notlarõ, eyrek ve yarõsõ ikonik veya standart gšsterimi kullanarak dinlenir.          Semboller veya hareketler kullanarak mŸzik bšlŸmlerinde tekrar ve kontrastõ belirleyin.

Sağlõklõ bir yaşam tarzõ sergileme fõrsatõ sağlayan beden eğitimi dersi dõşõndaki etkinliklere katõlõr ve bunlarõ kaydettirir.          Egzersiz yapmayan ve fazla miktarda yiyecek tŸketen bir kişinin bedenine neler gelebileceğini aõklayõn.

Hafta 9

I can ...

İşilik, medya kontrolŸ ve fikirlerin iletişimi gibi stŸdyo alõşmalarõnõn kendilik değerlendirmesi iin kriterleri belirleyin ve uygulayõn.          Kendi eserinde ve izgilerde (karakteristik ve nitelikler), şekillerde (geometrik ve organik), dokulara (dokunsal ve gšrsel), renklerde (birincil ve ikincil) ve boşluklara (yerleştirme / šrtŸşme / negatif / pozitif / boyut) ayrõm yapmak Başkalarõnõn eserleri.

Temel mŸzik terminolojisini kullanarak iki zõt kompozisyon stilini dinleyin ve karşõlaştõrõn.

Hareket, sanat veya yazõ yoluyla işitsel bir mŸzik šrneğini tanõmlayõn.          Yerli Amerikalõlarõn mŸziği ve toplumdaki diğer unsurlarla olan ilişkisi gibi tarihin šnceki dšnemlerindeki mŸzik rolŸnŸ keşfedin.

‚eşitli performans tŸrleri iin uygun dinleme davranõşõnõ tartõşõn ve sergileyin.

Etkin bir sõnõfõn kurallarõnõ ve yšnergelerini gšsterin ve uygulayõn.

Kişisel hedefleri belirleyin ve belirli bir harekete ulaşmak iin istekli olduğunu gšsterin          Beceri ve fiziksel uygunluk zorluklarõ.

Bilim

Hafta 3

I can ...

Isõtma ve soğutmanõn neden olduğu bazõ değişikliklerin tersine evrilebileceğini kanõtlayan bir argŸman oluşturun.

Hafta 6

I can ...

Bulut šrtŸsŸnŸ, bulut tŸrŸnŸ ve yağõş tŸrŸnŸ haftanõn belirli bir dšnemine gšre ayrõntõlõ hava gšzlemlerini kaydedin ve gšzlemleri yõlõn zamanõyla ilişkilendirin. Grafik ve grafik toplanan verileri.

Hafta 9

I can ...

Şiddetli havayõ hazõrlamak ve şiddetli hava koşullarõna tepki gšstermek iin bšlgenin şiddetli havasõnõ ve bunun topluma etkisini araştõrõn.          RŸzg‰r veya suyun arazinin şeklini nasõl değiştirdiğini araştõrõn ve šnleme iin šzŸmler tasarlayõn.

Sosyal alõşmalar

Hafta 9

I can ...

Sosyal Bilimler ... šnden devam

 

Yeminli Mektubun anlamõnõ tartõşõn ve aõklayõn ve Benyamin Harrison'õn (Indiana'nõn tek Cumhurbaşkanõ) Amerikalõ okul ocuklarõnõn Sšz'Ÿn okunmasõnõ teşvik etmesindeki rolŸnŸ anlayõn; Vatandaşlarõn vatandaşlõklarõnõ onaylayabilecekleri diğer yollarõ tanõmlayõn.

Yanlõş olanlarõn cezalandõrõlmasõ ve atõşmalarõ uygun bir şekilde šzmenin šnemi de dahil olmak Ÿzere, yasalarõn ihlal edilmesinin sonularõnõ aõklayõn.

Hafta 3

I can ...

Birleşik Devletlerin hŸkŸmetinin vatandaşlarõ iin eşit haklara sahip olduğuna inanmasõ Ÿzerine kurulduğunu aõklayõn.          Bir toplumun sorumlu hŸkŸmete sahip olmasõnõn neden šnemli olduğunu anlayõn ve aõklayõn.

Belediye başkanõ ve belediye meclisi gibi topluluk liderlerini belirleyin.

Hafta 6

I can ...

Farklõ yaş, kŸltŸrel gemişe ve geleneğe sahip kişilerin topluma nasõl katkõda bulunduğunu ve tŸm vatandaşlarõn bu farklõlõklara nasõl saygõ duyduklarõnõ aõklayõn.

İyi vatandaşlarõ tanõmlayõn ve onlara hayran olmasõnõ sağlayan karakter šzelliklerini tanõmlayõn.

Sosyal Bilimler ... geri devam

 

Not: Her sŸtun kavramlarõ ayõrt etmek iin farklõ metin stilleri (Normal, İtalik, Kalõn, Altõ izili) kullanõr. Dil Sanatlarõ ve Okuma

2. Sõnõf - Okuma Wonders, †nite 3 BŸyŸk Fikir: Canlõ ve sŸrprizler dŸnya hakkõnda neler šğrendik mi?

 

Haftalõk Kavram &

Temel Sorular

TŸrler, Metin …zellikleri,Edebiyat Elemanlarõ

Anlama Becerileri, Stratejiler, ve Akõcõlõk

PhonicsThis: Farkõndalõk, Yazõm Beceri, Yapõsal Analiz

Kelimeler: Kelime, Akademik, YŸksek Frekans, Oral, Domain, ve Stratejiler

Yazma: SŸrekli, †rŸn,Reading Hakkõnda

Dilbilgisi:

Beceri & The Mechanics

Araştõrma ve Soruşturma

2-3.1

DŸnyanõn Kuvvetleri

DŸnya'nõn gŸleri bizi nasõl etkiliyor?

Makaleler, Bilgilendirici Metin / Sunum          Etiketli Diyagram, Cesur Baskõ, Alt Başlõk

Tekrar oku,

Yazarõn amacõ

Tonlama

Kafiyi tanõma ve Ÿretme;Sesbirim Sõnõflamasõ; Ses Eşleme           Uzun bir a, ai, ay, ea, ei, eigh, ey

Ile kasõlmalar 's' yeniden 'll' ettik

Şaşõrtõcõ, kuvvet, šlmek, nesneler, kanõtlanmõş, hõz, gerek, ağõrlõk          Yazarõn amacõ, karşõlaştõrmasõ, kasõlmalarõ          Yaklaşõk, etrafõnda, iyi, harika, fikir, genellikle, kõsmen, ikinci, iki, dŸnya          Kolej, ŸnlŸ, yol, gezegenler, dŸz          Yerekimi          Similes

Organizasyon: Sipariş Fikirleri

Yazarõn Amacõnõ Analiz Edin

Hareket fiilleri

Kõsaltmalar

Haftalõk:

DŸnyanõn gŸleri bizi nasõl etkiliyor?

Araştõrõn, gŸndelik hayatõnõzõ iter ve zorlar.

2-3.2

GškyŸzŸne bak

GškyŸzŸnde ne gšrebiliriz?

Kurmaca, Bilgilendirici Metin

Tekrar oku

Karakter, Ayar, Arsa: Dizi

Tonlama

Parmak İzolasyonu; Ses DeğiĢimi; Ses karõşõmõ; Sesli Sõnõflandõrma

Uzun i: i, y, igh, yani

Heceleri aõn

Macera, mutluluk, hayal, zevk, grŸmse, ay õşõğõ, komşu, gece          Ayni zamanda, ayri, yŸze, yukarida, baslayarak, baslayabilirsiniz, bunlar, olmadan

Tam, mevcut, raporlar, teleskoplar, toplam

Jšle, BŸyŸk Karadut, Samanyolu          Bileşik kelime

Kelime Seimi: Bağlantõ Kelimeler

Hikaye Yapõsõnõ Analiz Edin

Şimdiki zaman fiiller

Bir Dizindeki Karmaşalar

Haftalõk: Ay'õn evrelerini keşfedin.

2-3.3

İnsanlar Yardõm Yollarõ

İnsanlar kendi toplumlarõna nasõl yardõmcõ olabilirler?

Kurmaca Anlatõ, Bilgilendirici Metin, Kurgu /       Masateniye

Altyazõlõ Resimler

Sorularõ sor ve cevapla

Yazarõn amacõ

İfade

Sesin Silinmesi; Ses DeğiĢimi;Sesbires Ekleme; Ses Eşleme

Uzun o: oe, kramp, oa, o

Değil kasõlmalarõ

Genelinde, šdŸn, kõrsal, fikirler, õsrarcõ, yalnõz, šzŸm, kšyler          Anlatõcõ          Daha, iyi, bir, grup, uzun, daha, sadece, bizim, başlamõş, Ÿ, kim, olmayacak

Sanatõ, kutlama, yorumladõ, topluluk, duvar resmi

Burro, Kolombiya          Eş anlamlõ

Ses: GšrŸşler

Yazarõn Amacõnõ Analiz Edin

Gemiş ve Gelecek Zaman Fiilleri

Mektup Noktalama İşareti

Haftalõk: İnsanlar nasõl sorunlarõ šzmek ya da toplum iinde yardõm mõ?

2-3.4

Hava Durumu Uyarõsõ!

Hava bizi nasõl etkiler?

Sunum, Bilgilendirme Metni          Altyazõlar, Kalõn Baskõ, alt pozisyonlar, YšnlŸ Yan ‚ubuk

Sorularõ sor ve cevapla

Ana Fikir ve Anahtar Ayrõntõlarõ,

…vme

Hacmi belirle; Sesbirim Sõnõflamasõ; Ses Eşleme

Uzun e: e ee, ea, yani, y, ey, e_e

-s, -es

Hasar, tehlikeli, yõkmak, olay, sert, šnlemek, uyarõ, hava durumu          Desen          …nce, her, birka, šnce, duymak, zarar, eski, šzel, would          Kasvetli, hoş, tahmin, yansõtmak, yŸkselir          sõcaklõk Zõt

Organizasyon: GŸlŸ Sonular

Metin …zelliklerini Analiz Edin

Fiil

Kitap Başlõklar

Haftalõk: İnsanlar nasõl aşõrõ hava gŸvenli kalabilir?

2-3.5

Kendini ifade et

Kendinizi nasõl ifade ediyorsunuz?

‚ocuklar ݍin Zaman, Bilgilendirici Metin

Başlõklõ Fotoğraflar, ‚ubuk Grafiği

Sorularõ sor ve cevapla

Ana Fikir ve Anahtar Ayrõntõlarõ

Telaffuz

Sesli Ekleme ve Silme;Allitasyonun Saptanmasõ ve †retilmesi; Ses Eşleme

Uzun u: u_e, ue, ew u

Karşõlaştõrmalõ Endings: -er, en

TezahŸrat, konser, enstrŸman, hareketler, mŸzik, ritim, sesler, anlamak          Harmanlamak          Amerika, gŸzel, tõrmandõ, geldi, Ÿlke, vermedi, yaşattõ, dšndŸ.           festivaller, saygõ, sõkma, gelenek …neklerini iletişim

CŸmle Akõcõlõk: Farklõ CŸmle Boyu

Anahtar Ayrõntõlarõnõ Analiz Edin

CŸmleyi Birleştirme ve Yeniden DŸzenleme

CŸmle noktalama işareti

Haftalõk: Nasõl farklõ mŸzik aletleri alõşõr?

2-3.6

Birim DŸzeyi: Araştõrma Yetenek: KŸtŸphane Birimi Projesi Paralar: …z-select ve birim araştõrma projeleri iin seenekler arasõndan gelişir.

McKinley İlkšğretim Merkezi 2016-17 / ‚eyrek 2 / 2. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ