McKinley İlkšğretim Merkezi 2016-17 / ‚eyrek 3 / 2. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ

 

 

Sanat

MŸzik

Beden Eğitimi

Matematik

 

Hafta 3

I can ...

Gšrsel sanatta ve diğer disiplinlerde bulunan kavramlar ve konular arasõndaki benzerlikleri ve bağlantõlarõ tanõmlar.          Benzer konunun iki eserini karşõlaştõrõn ve duyusal, resmi, teknik ve anlatõm šzelliklerini uygun kelime dağarcõğõnõ kullanarak aõklayõn.

Diğer kŸltŸrlerin dillerinde şarkõ sšyleyin, mŸziğin otantik performansõna has bir hareket ekleyin.          Sõnõf tehizatlarõnõ doğru teknikle alõn, onlarõ doğru tutun.

Gšvde perkŸsyonunu, hareketi, bulunmuş eşyalarõ, enstrŸmanlarõ veya elektronik sesleri kullanarak şarkõ sšyleyip kullanarak šğretmen veya šğrenci sorularõna cevap verin.

Gelişimsel olarak uygun zorluklarla manipŸlatif becerileri kabaca gerekleştirin.          Etkin lokomotor, lokomotor olmayan, kararlõlõk ve manipŸlatif beceriler iin temel unsurlarõ belirleyin ve uygulayõn.

Hafta 9

I can ...

İn, ayak ve avlu arasõndaki ilişkileri tanõmlayõn. Santimetre ve saya arasõndaki ilişkiyi tanõmlayõn.

Cetveller, šlŸt ubuklarõ ve šlŸm bantlarõnõ en yakõn in, ayak, yarda, santimetre ve metreye kadar olan uygun aletleri seip kullanarak bir nesnenin uzunluğunu tahmin edin ve šlŸn.          Bir cismin uzunluğunun kullanõlan birimlere bakõlmaksõzõn değişmediğini anlayõn.          Bir nesnenin uzunluğunu iki šlŸm iin farklõ uzunluklardaki uzunluk birimleri kullanarak iki kez šlŸn. İki šlŸmŸn seilen birim boyutuyla nasõl ilişkili olduğunu aõklayõn.          Bardak ve pint kullanarak hacmi (kapasite) tahmin edin ve šlŸn.

Aynõ birimlerde verilen uzunluklarõ ieren durumlarda 100'Ÿn iinde toplama ve õkarma ieren gerek dŸnya sorunlarõnõ šzŸn.          Dikdšrtgen diziler halinde dŸzenlenmiş nesnelerin toplam sayõsõnõ en ok 5 sõra ve en fazla 5 sŸtun olmak Ÿzere bulmak iin ekleme kullanõn; Toplamõ eşit gruplarõn bir toplamõ olarak ifade edecek bir denklik yazõn.

 

Hafta 6

I can ...

Başka bir disiplinin kavramlarõnõ, konusunu veya işaretleme sistemlerini (sšzcŸkler veya rakamlar) kullanarak bir sanat eseri oluşturun.

Sanatsal Ÿretimde zarif algõlama becerileri sergileyin.

Seilen eserlerin sanatõlarõnõ tanõmlayõn.

Soyut eserleri tanõmlayõn.

Ses, gšvde perkŸsyonu, bulunmuş šğeler veya sõnõf enstrŸmanlarõ kullanarak kŸŸk gruplar halinde işbirliği yaparak kõsa bir ses parasõ dŸzenleyin ve gerekleştirin.

Bir personelin zift desenlerini okuyun ve solfej ve el işaretleri kullanarak gerekleştirin.

 

Aktif oyunlar iin stratejiler anlayõn ve gšsterin.

Sağlõkla ilgili fiziksel uygunluğun bileşenlerini geliştirmek ve tanõmlamak.

Kişisel farklõlõklara bakõlmaksõzõn bir ortakla ve kŸŸk veya bŸyŸk gruplarla kooperatif oyunu gšsterin.

Bilim

 

Hafta 3

I can ...

Hayatta kalmanõn vazgeilmezliği olan ebeveynlerin ve yavrularõn kalõp ve davranõşlarõnõ (uyarlamalarõ) belirleyin.

Hafta 6

I can ...

Bitki ve hayvanlarõn yaşam dšngŸleri ierisinde vŸcut planlarõnõn ve yapõlarõnõn ayrõntõlarõnõ karşõlaştõrõn ve karşõlaştõrõn.

Hafta 9

I can ...

Canlõ organizmalarõ spesifik fiziksel šzelliklerde (yani vŸcut šrtŸleri, eklentiler) eşitlemelere gšre sõnõflandõrõn ve bu šzelliklerin farklõ ortamlarda hayatta kalma avantajõnõ nasõl sağlayabileceğini aõklayõn.

 

Sosyal alõşmalar

 

Hafta 3

I can ...

Kardinal ve orta yšnergeleri tanõmlamak ve sõnõf, okul ve topluluktaki haritalar Ÿzerindeki yerleri bulmak iin bir pusula kullanõn.          Ekvatoru ve kutuplarõ bir kŸre Ÿzerinde bulun ve yerel topluluk, eyalet ve Amerika'yõ haritalar Ÿzerinde tanõmlayõn.

Hafta 9

I can ...

Fikirleri, deneyimleri ve šykŸleri etkin bir şekilde iletmek iin iki boyutlu ve Ÿ boyutlu ortam, teknikler ve sŸreler dengesini tanõmlayõn ve kullanõn.

Sanat yapõtlarõ ile eserler arasõndaki bağlarõ ve bunlarõn orijin kŸltŸrlerini tanõmlayõn.

Sõnõf aralarõnõn gruplarõnõ gšrme ve sesle tanõmlayõn.

Sõnõfta ve dõşõndaki iyi mŸzikal performans iin šlŸtler oluşturun ve uygulayõn.

MŸzik, sanat, hareket ve yazõ veya konuşma yoluyla šzel bir duyguyu ifade edin.

Gelişimsel olarak uygun zorluklarla manipŸlatif becerileri kabaca gerekleştirin.

Etkin lokomotor, lokomotor olmayan, kararlõlõk ve manipŸlatif beceriler iin temel unsurlarõ belirleyin ve uygulayõn.

Hafta 6

I can ...

Topluluğunuzdaki mahalleleri karşõlaştõrõn ve toplumun fiziksel šzelliklerinin orada yaşayan insanlarõ nasõl etkilediğini aõklayõn.          Topluluğunuzdaki mahalleleri dŸnyanõn diğer bšlgelerindeki mahallelere karşõlaştõrõn.          Bir haritada, yerel topluluğun fiziksel šzelliklerini belirleyin.

 

Hafta 9

I can ...

Harita simgelerini kullanarak bir haritadaki kŸltŸrel veya insani šzellikleri tanõmlayõn ve tanõmlayõn.

Okulun basit demografik šzelliklerini aõklayõn.          Rekreasyonel fõrsatlarõn toplumdaki insan faaliyetini etkileyen yollarõ belirleyin.

 

 

Not: Her sŸtun kavramlarõ ayõrt etmek iin farklõ metin stilleri (Normal, İtalik, Kalõn, Altõ izili) kullanõr. Dil Sanatlarõ ve Okuma

2. Sõnõf - Okuma Wonders, †nite 4 BŸyŸk Fikir: Hayatõmõz / DŸnyamõz Nasõl farklõ ortamlarda dŸnyanõn ilgin bir yer yapabilirim?

 

Haftalõk Konsept

& Temel Sorular

TŸrler, Metin …zellikleri, Edebiyat Elemanlarõ

Anlama Becerileri, Stratejiler, ve Akõcõlõk

PhonicsThis: Farkõndalõk, Yazõm Beceri, Yapõsal Analiz

Kelimeler: Kelime, Akademik, YŸksek Frekans, Oral, Domain, ve Stratejiler

Yazma: SŸrekli, †rŸn, Reading Hakkõnda

Dilbilgisi:

Beceri & The Mechanics

Araştõrma ve Soruşturma

2-4.1

Farklõ yerler

DŸnyanõn farklõ bšlgelerini farklõ yapan nedir?

Sunum, Bilgilendirme Metni

Harita, Anahtar, Etiketler, Alt Başlõklar

Tekrar oku

Metin ݍindeki Bağlantõlar: Karşõlaştõrma ve Karşõtlõk

Telaffuz

Ses Kimliği; Sesbirim Sõnõflamasõ;Ses Eşleme

Sessiz Harfler wr, kn, gn, mb, sc

…n ekler / Sonekler

†rkŸtŸcŸ, bŸyŸme, katmanlar, canlõ, yer, bšlge, mevsimler, õlõman          Aşağõda, renkler, aşağõ, yok, yemek, ok, sabah, uyku, yoluyla, ok

Fabrikalar, limanlar, Ÿretmek, kereste, vadiler

Amazon, ekvator, tropikal          Bileşik kelime

Fikirler: Bir Konuya Odaklan

Metinlerin †zerindeki Fikirleri Analiz Edin

Fiilleri Bağlama

Doğru ismin sermayeleştirilmesi

Arazinin šzelliklerini, bitkilerini, hayvanlarõnõ ve bir bšlgenin iklimini keşfedin.

2-4.2

DŸnya Değişiklikleri

DŸnya nasõl değişti?

Sunum, Bilgilendirme Metni

Fotoğraflar, Kalõn Baskõ, Alt Başlõk

Tekrar oku

Metin ݍindeki Bağlantõlar: Neden ve Sonu

…vme

Ses Ayõrõmõ; Ses karõşõmõ; Sesli Değiştirme

r ŸnlŸler denetiminde / ur / er, ir, ur veya

Başvuru Sonlarõ

Aktif, Toprak, patlama, ada, yerel, šzellikler, sağlam, dik          Zaman sõrasõ kelimeler

Hayvan, uzak, bina, bulundu, cumartesi, dŸşŸnce, bugŸn, doğru, izle          oyma, kayma, kŸre, aniden, yŸzey patlak, lav          CŸmle İpularõ

Kelime Seimi: Zaman Sipariş Kelimeleri

Yazarõn SšzcŸk Seimini Analiz Edin

Fiillere yardõmcõ olmak

Alõntõ işaretleri

Doğal olaylar dŸnyayõ nasõl değiştirir?

2-4.3

KŸltŸrŸmŸz bizi šzel kõlõyor

DŸnyanõn dšrt bir yanõndaki ocuklar nasõl farklõ?

Gereki Kurmaca, Bilgilendirici Metin /

Sergi

Gšrselleştir,

Karakter, Ayarõ, Arsa: Karşõlaştõrma ve Karşõtlõk

İfade

Kafiyi Ÿret; İlk Ses ve Değiştirme;Ses Eşleme

r denetiminde ŸnlŸler / veya / veya cevher, kŸrek; / Ar / Ar

DŸzensiz ‚oğullar

Ortak, kostŸm, gŸmrŸk, favori, geit, evrili, seyahatler, merak ediyorum          Ses

…nce, herkes, ağõr, dõşarõda, insanlarõn, birlikte, belli, bir, sorun, birlikte, sõcak, taşõmak

Eşlik eder, atar, kalabalõk, soyunma, her zamanki gibi          kuzeni, primo teşbih

Ses: Gšster Feelings

Yazarlarõn Karakterleri ve Olaylarõ Nasõl Karşõlaştõrdõklarõnõ Analiz Edin

 

DŸzensiz fiiller

Kitap Başlõklar

 

 

 

DŸnyanõn dšrt bir yanõndan araştõrma oyunlarõ. Nasõl oynanõyorlar?

2-4.4

Doğa Hakkõnda Masallar

Doğayõ nasõl anlayabiliriz?

Masal /

Drama, Oyun, Kurgu /

Masateniye

Gšrselleştir,

Tema

İfade

Ses Ayõrõmõ; Ses karõşõmõ; Haneyi Belirleme

r denetiminde ŸnlŸler / IR / EER, ere, kulak

Kõsaltmalar

Utan, švŸnme, izgi, bağõrmak, bolluk, benzerlikler, zafer, bilgelik          Geri, gšzler, gitti, evde, oldu, iinde, ikisi, durdu, gen

Kaba, soğuk, õslanmõş, iselemek, gšrev

Kšk Kelimeler

Fikirler: Karakteri Geliştirin

Temayõ Analiz Edin

DŸzensiz fiiller

Mektup Noktalama İşareti

 

Farklõ kŸltŸrlerden olan hik‰yeler doğayõ nasõl aõklõyor?

2-4.5

Doğa Hakkõnda Şiirler

Bizi doğa hakkõnda ne heyecanlandõran nedir?

Şiir, Kurmaca,

Tekrarlama

Gšrselleştir,

Tema

…vme

Hacmi belirle; Sesbirim Sõnõflamasõ; Ses Eşleme

r ere, ŸnlŸler / Ar / vardõr, hava, kulak hissesi kontrol

r Sesli heceleri denetiminde

DŸşŸrmek, heyecanlandõrmak, aõk havada, soluk

Duyusal kelimeler          Arasõnda, satõn aldõ, biliyordu, asla, bir zamanlar, yakõnda, ŸzgŸnŸm, konuşmak, Ÿzerine dokunma Geniş, kum tepeleri, tombul, sallanan, dšnen          Similes

Kelime Seimi: Duyu Kelimeleri

Kelimeyi Seeneği Analiz Edin ve GšrŸş Verin

Kasõlmalar

Kasõlmalar / Kõsaltmalar

Haftalõk: Araştõrma doğa şiirleri.Simile'ler doğada şiirlerde nasõl kullanõlõr?

2-4.6

Birim DŸzeyi: Araştõrma Yetenek: Notlar Birimi projesi alõnmasõ: …z-select ve birim araştõrma projeleri iin seenekler arasõndan gelişir.

McKinley İlkšğretim Merkezi 2016-17 / ‚eyrek 3 / 2. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ