McKinley İlkšğretim Merkezi 2016-17 / ‚eyrek 2 / 3. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ

 

Sanat

MŸzik

Fiziksel Eğitim

Matematik

Hafta 3

I can ...

Sanat eserlerinde anlam inşa edin ve kişisel tepki, işte bulunan šzellikler, paylaşõlan akran perspektifleri ve gemiş bilgileri ile gšrŸşleri destekleyin.          Eserdeki elemanlarõ (izgi, şekil, biim, doku, renk ve boşluk) ve ilkeleri (tekrar, eşitlilik, ritim, oran) tanõmlama ve uygulama.

Ortamõn gšrsel ve dokunsal šzelliklerini belirleyin.

Zõvana, diksiyon, ton kalitesi ve duruşa dikkat eden bir capella ve eşlik eden şarkõ sšyleyin.

‚eşitli dinamikler ve uygun deyimle anlamlõ bir şekilde şarkõ sšyleyin.          Bir iletken ipularõnõ izleyin.

Perdeli vurmalõ algõlar Ÿzerinde dšrt šlŸlŸ melodileri alõn.          Ostinato eşliklerini perdeli ve perdesi olmayan sõnõf aralarõnda bağõmsõz olarak ve başkalarõyla birlikte oynayõn.

Gittike karmaşõk beceriler kazandõrmak iin farklõ temel hareket becerileri sergileyin.

Hareket ilkelerini tanõmlayõn ve olgun hareket kalõplarõnõ eşitli manipŸlatif zorluklara uygulayõn.

Hafta 9

I can ...

‚oğaltma olgularõ ve karşõlõk gelen bšlme olgularõ 0 ila 10 arasõnda akõcõlõk sergileyin.

Eşit gruplar, diziler ve šlŸm miktarlarõ ieren durumlarda 100'Ÿn tam sayõ arpõmõ ve bšlŸnmesini ieren gerek dŸnya sorunlarõnõ šzŸn.

Bilinmeyen tam sayõyõ, Ÿ tam sayõya ilişkin arpma veya bšlme denkleminde belirleyin.

Tam sayõlarõn arpõmõ kavramõnõ aşağõdaki modellerle temsil edin: eşit boyutlu gruplar, diziler, alan modelleri ve bir sayõ satõrõnda eşit "sõramalar". ‚arpmada 0 ve 1'in šzelliklerini kavrar.

Uygun aralarõ kullanarak noktalarõ, izgileri ve izgi paralarõnõ tanõmlayõn, tanõmlayõn ve izin ve iki boyutlu şekilleri tanõmlarken bu terimleri kullanõn.          Bir bŸtŸn, eşit paralara ayrõldõğõnda 1 kõsõmdan oluşan miktar olarak, 1 / b'lik bir kesimi anlayõn; 1 / b boyutunda bir para tarafõndan oluşturulan miktar olarak bir fraksiyon / a / b'yi anlayõn. [Payda paylarõ 2, 3, 4, 6, 8'e sõnõrla]

Basit eşit kesirleri tanõma ve Ÿretme (šrn., 1/2 = 2/4). Kesirlerin neden eşdeğer olduğunu aõklayõn.

Aynõ kesriye veya aynõ payda olan iki fraksiyonu, aynõ tŸmŸ temel alan boyutlarõ hakkõnda akõl yŸrŸtmek suretiyle karşõlaştõrõn.Karşõlaştõrmalarõn sonularõnõ>, = veya <simgeleriyle kaydedin ve sonularõnõ haklõ õkarõn.

Saatleri analog saatlerden en yakõn dakikaya, am ve pm kullanarak sšyleyin ve yazõn ve zaman aralõklarõnõ dakika cinsinden šlŸn.Dakikalar iinde zaman aralõklarõnõn eklenmesi ve õkartõlmasõ ile ilgili gerek dŸnya sorunlarõnõ šzŸn.

Birim karelerle modelleyerek tam uzunlukta yan uzunluklara sahip bir dikdšrtgen alanõnõ bulun ve alanõn, yan uzunluklarõn arpõmõ ile bulunacağõ ile aynõ olduğunu gšsterin. Aynõ evre ve farklõ alanlara sahip dikdšrtgenleri tanõmlayõn ve izin veya aynõ alana ve farklõ evreye sahip olan dikdšrtgenleri belirleyin.          Gerek dŸnya problemlerini ve diğer matematiksel problemleri šzmek iin tam uzunluklu yan uzunluklarõ olan dikdšrtgen alanlarõnõ bulmak iin yan uzunluklarõ arpõn ve tam sayõ ŸrŸnlerin matematiksel gerekelerde dikdšrtgen alanlar olarak temsil edilmesi.          Yan uzunluklarõ verilen poligonlarõn perimetrelerini bulun veya bilinmeyen bir kenar uzunluğu bulun.

Uzunluk, ağõrlõk ve sõcaklõk šlmek ve šlmek iin uygun birimleri ve aralarõ sein ve kullanõn. Uzunluğu bir eyrek in olarak tahmin edin ve kilo olarak, sõcaklõk da Celsius and Fahrenheit cinsinden šlŸn.          Cebirleri kullanarak bir inin en yakõn eyreğine kadar uzunluklarõ šlerek šlŸm verileri oluşturun. Yatay šleğin tam sayõlar, yarõm veya eyrek gibi uygun birimlerle işaretlendiği bir izgi izimi yaparak verileri gšrŸntŸleyin.

 

Hafta 6

I can ...

Kendilik, aile ve kişisel deneyimler hakkõnda resim oluşturun.          Anlamõ iletmek iin kişisel resimlerde semboller yaratõn ve kullanõn.

İşilik, medya kontrolŸ ve fikirlerin iletişimi gibi stŸdyo alõşmalarõnõn kendilik değerlendirmesi iin kriterleri belirleyin ve uygulayõn. (Yerleştirme / šrtŸşme / negatif / pozitif / boyut), kendi alõşmalarõnda ve başkalarõnõn eserinde.

…ğretmen ya da šğrenci sorularõna uzun yanõtlar sšyleyin ya da oyna.          İlgili terminolojiyi kullanarak iki zõt kompozisyon dinleyip tartõşõn veya yazõn.

Sõnõf aralarõnõ ve mevcut elektronik kaynaklarõ kullanarak šğretmen kurallarõna gšre ritmik ve melodik cŸmleler oluşturun. Geleneksel veya mevcut elektronik aralarõ kullanarak bildirin / kaydedin.

†te bir, sekizinci, yarõm, noktalõ yarõm, onaltõlõ ve bŸtŸn notalar, eyrek, yarõm ve bŸtŸn notalar ikonik veya standart gšsterimi kullanõr.

Fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzõnõ temsil eden sağlõklõ davranõşlarõ belirleyin.

Kişisel gelişimde iyileştirmeye ihtiya duyan gŸlŸ yšnleri ve alanlarõ belirleyin.

 

Hafta 9

I can ...

‚izgi tŸrleri (karakteristik ve nitelikler), şekiller (geometrik ve organik), dokular (dokunsal ve gšrsel), renkler (birincil ve ikincil) ve alan arasõnda ayrõm yapmak          Sanat unsurlarõnõn (izgi, renk, şekil, değer, doku, şekil ve mekan) ve tasarõm ilkelerinden (birlik, eşitlilik, vurgu, denge, orantõ, desen ve ritim) bir listesinden, aynõ zamanda MŸzik, dans ve tiyatronun yanõ sõra okuma, yazma ve matematik iin de geerlidir.

Tempo, dinamikler, artikŸlasyon ve ritmik ve melodik unsurlarõ hareketi, yazõ veya illŸstrasyon yoluyla tanõmlayõn.

Canlõ veya kayõtlõ otantik performanslar ve kŸltŸrler ve zamanlarla ilgili mŸzik ve mŸzisyenlerin rolŸ ile diğer kŸltŸrlerin mŸziklerini keşfedin.

GŸvensiz uygulamalarõ ve durumlarõ tanõmak ve bunlardan kaõnmak.

Bilim

Hafta 3

I can ...

Her birinin sorunun šlŸtlerini ve kõsõtlamalarõnõ ne kadar iyi karşõlayacağõ temelinde bir soruna birden fazla makul šzŸm Ÿretin ve karşõlaştõrõn.

Değişkenlerin kontrol edildiği ve başarõsõzlõk noktalarõnõn geliştirilebilecek bir modelin veya prototipin šzelliklerini tanõmladõğõ adil araştõrmalar oluşturun ve uygulayõn.

 

Hafta 6

I can ...

‚eşitli malzeme ve teknikler kullanarak ses enerjisi Ÿretin ve katõ, sõvõ ve gazlardan (šrneğin hava) getiğini tanõmlayõn.

 

Sosyal Bilgiler ... šn sayfadan devam

Hafta 9

I can ...

Sesi oluşturan nesnenin fiziksel šzellikleri tarafõndan belirlenen zift, ses yŸksekliği (genlik) ve titreşimi ieren ses šzelliklerini araştõrõn ve tanõmlayõn.

Hafta 6

I can ...

Birleşik Devletlerin Ÿ dŸzey hŸkŸmetine (yerel, eyalet ve ulusal) sahip olduğunu ve her dŸzeyin šzel gšrev ve sorumluluklara sahip olduğunu aõklayõn.          Topluluğunuzun, devletin ve ulusun sorumlu bir vatandaşõ olmanõn šnemini aõklayõn. Topluluğunuzdaki kişileri ve iyi yurttaşlõk šzelliklerini sergileyen devleti tanõmlayõn.          Vatandaşlarõn yerel, bšlgesel ve yerel etkinliklere katõlma, seimlerde oy verme, gšreve başlama ve gšrŸşleri olumlu bir şekilde dile getirme gibi topluluk, devlet ve ulus iinde kararlar alma ve kurallar oluşturma konusundaki rollerini aõklayõn.

Sosyal alõşmalar

Hafta 3

I can ...

HŸkŸmetlerin neden gerekelerini tartõşõn ve hŸkŸmetlerin sağladõğõ belirli mallarõ ve hizmetleri tanõmlayõn.

Temel demokratik ilkelerin ve ideallerin šnemini tanõmlayõn ve bilin.

Kanun koyan, yŸrŸrlŸğe koyan ve uygulayan yerel ve eyalet hŸkŸmet yetkililerinin gšrev ve seim sŸrelerini tanõmlayõn ve aõklayõn.

Sosyal Bilgiler ... devam ediyor arka sayfada

Hafta 9

I can ...

Yerel, eyalet ve bšlgesel liderlerle yurttaşlõk konularõnõ anlamak iin eşitli kaynaklardan gelen bilgileri kullanõn.

Bšlgesel evre sorunlarõnõn anlaşõlmasõnõ gšstermek ve insanlarõn bu sorunlarõ šzme yollarõnõ incelemek iin eşitli kaynaklar kullanõn.

İnsan sistemlerinin ve fiziksel sistemlerin yerel evreyi nasõl etkilediğini tanõmlayõn ve tanõmlayõn.

 

 

Not: Her sŸtun kavramlarõ ayõrt etmek iin farklõ metin stilleri (Normal, İtalik, Kalõn, Altõ izili) kullanõr. Dil Sanatlarõ ve Okuma

3. Sõnõf - Birim, 2 BŸyŸk Fikir Wonders Okuma: One of a Kind Neden bireysel nitelikleri šnemlidir?

 

Haftalõk Kavram &

Temel Sorular

TŸrler,

Metin …zellikleri,

Edebi Eser

Anlama: Stratejiler, Becerileri, & Akõcõlõk

PhonicsThis: Farkõndalõk, Yazõm Beceri, Yapõsal Analiz

Kelime Kelimeler, Domain Kelimeler,

Akademik Kelimeler, Stratejiler

Yazõ:

SŸrekli, Araştõrma,

Reading Hakkõnda

Dilbilgisi:

Beceri & The Mechanics

Araştõrma ve Soruşturma

3-3.1

Benzersiz olmak

Farklõ hayvanlarõ benzersiz kõlan nedir?

Mas <br> Anlatõm Metni

Canlandõr

Sorun ve ‚šzŸm

İfade

r denetiminde †nlŸler

Kasõlmalar

Şaşkõnlõk, dehşet, muhteşem, šzellikler, sunulan, gšrkemli, eşsiz, dikkatli           Aroma           Yetenek, tŸr, amfibik

Aõklayõcõ, ekingen, emredici, sorgulayõcõ

Bağlam ipularõ: Eşanlamlõlar

CŸmle Akõcõlõk / Değişik CŸmle TŸrleri

Bir Karşõlaştõrma Yaz

Bir Analiz Yaz

Hareket fiilleri

Tõrnak işaretleri ve

İki nokta Ÿst Ÿste gemişler

Haftalõk: Araştõrma hayvan aileleri

3-3.2

Liderlik

Bir kişi nasõl dŸşŸndŸğŸnŸzŸ değiştirebilir?

Tarihsel Kurgu, Biyografi

Canlandõr

Karakter, Ayarõ, Arsa: Sebep ve Sonu

…vme

R-KontrollŸ †nlŸler / Šr / ve / ™r /

…nek, yeniden ve pre-sškebilmenizi

Şaşkõnlõk, cesaret, ortadan kaybolan, bağõşlanan, lider, sinir, reddetti, geici           Deneme           Ilişki

FigŸratif Dil: Deyimler

Kelime Seimi / Bağlantõ Kelimeler ve

İfadeler

Bir Analiz Yaz

Bir GšrŸş Yaz

Şimdiki zaman fiiller

Konu-Fiil Anlaşmasõ

Haftalõk: fark yapmõş Araştõrma insanlar

3-3.3

Keşifler

Uzaydaki DŸnya ve komşularõ hakkõnda ne biliyoruz?

Aõklamalõ Metin, Efsane

Anahtar SšzcŸkler, Grafik

…zetlemek

Ana Fikir ve Anahtar Ayrõntõlarõ

Doğruluk ve …bekleme

R-KontrollŸ Harf / ‰r / ve / ”r /

Sonekler

y ve -ly

Miktar, astronomi, kŸre, gŸneş sistemi, destek, yŸzey, sõcaklõk, sõcaklõk           Eliptik, dšndŸr, eksen

Anahtar kelime, ilgili, paragraf           Sonekleri -y, -ly

Organizasyon / GŸlŸ Paragraflar

Bir Aõklama Yaz

Bir Analiz Yaz

Gemiş zaman fiiller

Kõsaltmalar ve

İsim Başlõklarõ

Haftalõk: Araştõrma DŸnya ve gŸneş sistemindeki diğer organlar

3-3.4

Yeni fikirler

Doğadan hangi fikirleri alabiliriz?

Sunum Metni, Mit

Resim, Altyazõ

…zetlemek

Ana Fikir ve Anahtar Ayrõntõlarõ

…bek ve Oran

…nek, šn, yanlõş,

Nihai e Hece

Etkili, šrnek, šzdeş, taklit, malzeme, model, gšzlemlenen, benzer           canõ sõkkõn           Buluş, biyomimika

Taklit, kalite, kapatma           Kšk Kelimeler

Organizasyon / GŸlŸ Sonular

Bir rapor yaz

Bir GšrŸş Yaz

Gelecek Zaman Fiilleri

Kitap Başlõklar

Haftalõk: Araştõrma hayvan šzellikleri

3-3.5

Gemişe Değer Ver

Tarihteki her olay nasõl benzersizdir?

Sunum Metni

Kenar ‚ubuğu, Fotoğraf ve Altyazõ, Harita

…zetlemek

Sõra

Doğruluk ve …bekleme

Dipthongs / oi / ve / ou /

…nekler un-, sivil,gšrŸntŸlenir

GšnŸl rahatlõğõ, šncŸlŸk, ulaşõm, aralar

Resmi, gayrõ resmi, kasõlmalar

Sonekleri -Able, -ful, -daha az

Ses

Bir rapor yaz

Bir Analiz Yaz

CŸmleleri Fiiller ile birleştirmek

Resmi Mektuplarda, Tarihlerde, Adreslerde Noktalama İşaretleri,

Ve Mekanlar

Haftalõk: Amerikan tarihinin Araştõrma benzersiz olaylar

3-3.6

Birim Araştõrma ve Sorgulama Araştõrma: teklif ve Paraphrasing Proje: …z-select ve birim araştõrma projeleri iin haftalõk araştõrma seenekler arasõndan geliştirmek

2016-17 / ‚eyrek 2 / 3. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ