McKinley İlkšğretim Merkezi 2016-17 / ‚eyrek 4 / 3. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ

 

Sanat

MŸzik

Beden Eğitimi

Matematik

Hafta 3

I can ...

MŸzelerin ve galerilerin sanatõlar, docents, guard'lar, teknoloji uzmanlarõ ve kŸratšrlerin rollerini tanõmlayõn.          Yerel mŸzeleri, sergileri, sanat performanslarõnõ ziyaret edin ve okuldaki ziyaret sanatõlarõnõ tecrŸbe edin.

Bir iletken ipularõnõ izleyin.          Bir šğretmenin veya šğrenci şefinin yšnlendirmesine yanõt olarak eşitli sesler kullanarak kõsa bir kompozisyon geliştirin.

Bir şarkõyõ veya enstrŸmantal paraya eşlik etmek iin uygun ritmik harekete geme.          Bir şiir veya šykŸye uygun ses efektleri veya eşlik etme işlevleri iin sesler ve enstrŸmanlar kullanõn.          Mevcut elektronik kaynaklarla eşitli vokal veya enstrŸmantal seslerden yararlanan bir melodi dŸzenleyin.

Belirli ritimleri izleyerek hareket becerileri ve kalõplarõ gšsterin.

Sağlõk ile ilgili fiziksel uygunluğun beş bileşenini tanõmlayõn ve geliştirin.

Hafta 9

I can ...

Basit eşit kesirleri tanõma ve Ÿretme (šrn., 1/2 = 2/4). Kesirlerin neden eşdeğer olduğunu aõklayõn.          Aynõ kesriye veya aynõ payda olan iki fraksiyonu, aynõ tŸmŸ temel alan boyutlarõ hakkõnda akõl yŸrŸtmek suretiyle karşõlaştõrõn. Karşõlaştõrmalarõn sonularõnõ>, = veya <simgeleriyle kaydedin ve sonularõnõ haklõ õkarõn.          0'dan 1'e kadar olan aralõğõ bŸtŸn olarak tanõmlayarak ve eşit paraya bšlerek, bir sayõ satõrõnda bir kesir, 1 / b'yi temsil edin. Her bšlŸmŸn 1 / b boyutuna sahip olduğunu ve 0 temel alan paranõn bitiş noktasõnõn sayõ izgisindeki 1 / b numarasõnõ bulduğunu kabul edin.          1 / b uzunluğunu 0 işaretleyerek bir sayõ satõrõnda bir kesir / a / b temsil edin. Sonu aralõğõnõn a / b boyutunda olduğunu ve bitiş noktasõnõn sayõ satõrõnda a / b sayõsõnõ bulunduğunu kabul edin.          Bir sayõ satõrõnda aynõ olan bŸtŸn veya aynõ noktaya dayalõ olarak, iki kesiri aynõ boyutta olanlarõ eşdeğer olarak (eşit) anlayõn.          Gšzlemlerden, anketlerden ve deneylerden toplanan veriler de dahil olmak Ÿzere eşitli gruplarla bir veri kŸmesini temsil etmek iin šlekli resim grafikleri, šlekli ubuk grafikleri ve sõklõk tablolarõ oluşturun. Bir-iki basamaklõ "ka kişi daha" ve "daha az sayõda" veri ile ilgili sorunlarõ šzŸn ve verilere dayalõ tahminler yapõn.          Eşit gruplar, diziler ve šlŸm miktarlarõ ieren durumlarda 100'Ÿn tam sayõ arpõmõ ve bšlŸnmesini ieren gerek dŸnya sorunlarõnõ šzŸn.          Toplama, õkarma, arpma ve bšlme dšrt işlemini kullanarak iki adõmlõ gerek dŸnya sorunlarõnõ šzŸn.          1000 iinde tam sayõlar ekleme ve õkarma ile ilgili gerek dŸnya sorunlarõnõ šzŸn.

Aşağõdakileri tanõmlayõn ve tanõmlayõn: kŸp, kŸre, prizma, piramit, koni ve silindir.

 

Hafta 6

I can ...

Sanatla ilgili sorularõnõzõ tartõşõn ve eşitli kŸltŸrlerin gŸzellik ve sanatla ilgili farklõ inanlarõ olduğunu kabul edin.          Bir eserin işlevi veya amacõ Ÿzerine dŸşŸnŸn ve kŸltŸre bağlantõ kurun.          ‚eşitli kŸltŸrlerden, etnik kškenlerden ve tarihsel dšnemlerden eserlerdeki temalarõ ve sembolleri tanõmlayõn.

Mevcut aletleri veya elektronik ses kaynaklarõ kullanarak okuma ve dramatizasyona eşlik etmek iin basit dŸzenlemeler planlayõn.          Belirlemek ve dinamik işaretler, mezzo forte piyano, mezzo piyano, doruk ve diminuendo (decrescendo) forteaõklar.

Belirlemek ve fermata, oktav ve DC al cezayõ mŸzikal sembolleri aõklar.          Hareket ve simgeler kullanarak AB, ABA ve rondo formlarõnõ tanõmlayõn ve tanõmlayõn.

Sağlõk ile ilgili fiziksel uygunluğun beş bileşeninin šrneklerini aõklayõn ve gšsterin.

Beceri performansõyla zorluk eken sõnõf arkadaşlarõnõ teşvik edin.

Bilim

 

Hafta 3

I can ...

Bitki ve hayvanlarõn ebeveynlerden miras kalan šzelliklere sahip olduğunu ve bu šzelliklerin varyasyonlarõnõn benzer organizmalar grubunda bulunduğunun kanõtlarõnõ analiz edin.

Hafta 6

I can ...

Bitkilerin bŸyŸmek, geliştirmek ve yeniden Ÿretmek iin temel ihtiyalarõnõ belirlemek iin bir araştõrma yapõn ve planlayõn.

Hafta 9

I can ...

Belirli bir kŸltŸre ait šzellikleri yansõtan eserler ve eserlerdeki gšrsel ipularõnõ belirleyin ve eserin nerede, ne zaman ve kimin tarafõndan yapõldõğõna spekŸlasyon yapõn.          Gšrsel sanatta ve diğer sanat formlarõnda bulunan benzer kavramlarõ veya ilkeleri tanõmlar ve karşõlaştõrõr.          Birden fazla sanat formundaki kavramlar, sŸreler, teknoloji ve imzalama sistemleri kullanarak entegre bir alõşma yaratõn.

Farklõ topluluklarõ, yetişkinler veya ocuk korosu, orkestra veya rŸzgar topluluğu gibi kendi tõnõlarõyla tanõmlayõn.          ‚eşitli performans tŸrleri iin uygun dinleme davranõşõnõ tartõşõn ve sergileyin.          Dans, drama, sanat veya yazõ kullanarak bir işitsel mŸzik šrneğini yorumlayõn.          ‚ağdaş medyada mŸzisyenlerin rollerini tartõşõn.

Ortak ve grup fiziksel aktivitelerine katõlarak yeni beceriler uygularken eğlenin.

Kooperatif problem šzme fiziksel aktivite zorluklarõna katõlõn.

Hafta 9

I can ...

Bitkilerde ve hayvanlarda hayatta kalma, bŸyŸme, davranõş ve Ÿreme šzelliklerini destekleyen i ve dõş yapõlara sahip olduğuna dair bir argŸman oluşturun.          Bazõ hayvanlarõn, Ÿyelerin hayatta kalmasõna yardõmcõ olan gruplar oluşturduğuna dair bir argŸman oluşturun.

 

Sosyal alõşmalar

 

Hafta 3

I can ...

Yerel toplumdan Ÿretken kaynaklarõn kõtlõğõnõ gšsteren šrnekler verin. Bu kõtlõğõn insanlarõn seim yapmasõnõ ve fõrsat maliyetleri yaratmasõnõ nasõl gerektirdiğini aõklayõn.          Yerel işletme ve sanayi tarafõndan sağlanan mal ve hizmet šrneklerini verin.          Yerel toplulukta ticaret šrnekleri verin ve ticaretin her iki tarafõn da fayda sağladõğõnõ aõklayõn.

 

Hafta 6

I can ...

Karşõlõklõ bağõmlõlõğõ tanõmlayõn ve yerel topluluktaki insanlarõn mallar ve hizmetler iin nasõl birbirlerine bağõmlõ olduklarõna ilişkin šrnekler verin.          Paranõn šzelliklerini listeler ve paranõn ticareti ve mal alõmõnõ nasõl kolaylaştõrdõğõnõ aõklar.          Alõcõlarõn ve satõcõlarõn pazarlardaki mallarõn ve hizmetlerin fiyatlarõnõ belirlemek iin etkileşime girdiklerini aõklayõn.          TŸketici ve Ÿretici olarak tercihler ve kararlar alõrken insanlarõn fayda ve maliyetleri nasõl karşõlaştõrdõklarõnõ gšsterin.

 

Hafta 9

I can ...

Topluluğunuz Ÿzerinde ekonomik bir etkisi olan değişiklikler hakkõnda eşitli kaynaklardan veri toplayõn.

İnsanlarõn gelirlerini koruma yšntemlerini tanõmlayõn ve her birinin avantaj ve dezavantajlarõnõ aõklayõn.

 

Not: Her sŸtun kavramlarõ ayõrt etmek iin farklõ metin stilleri (Normal, İtalik, Kalõn, Altõ izili) kullanõr. Dil Sanatlarõ ve Okuma

3. Sõnõf - Wonders Okuma, †nite 6 BŸyŸk Fikir: nasõl šnemli ne karar veriyorsunuz It Over dŸşŸnŸyorsunuz?

 

Haftalõk Kavram &

Temel Sorular

TŸrler, Metin …zellikleri,

Edebi Eser

Anlama: Stratejiler, Becerileri, & Akõcõlõk

PhonicsThis: Farkõndalõk, Yazõm Beceri, Yapõsal Analiz

Kelime Kelimeler, Domain Kelimeler,

Akademik Kelimeler, Stratejiler

Yazõ:

SŸrekli, Araştõrma,

Reading Hakkõnda

Dilbilgisi:

Beceri & The Mechanics

Araştõrma ve Soruşturma

3-6.1

Hazineler

Neyin šnemli olduğuna nasõl karar vereceksiniz?

Efsane/

Drama, Gereki Makale

Tahminleri Yapma, Onaylama ve Gšzden Geirme

Tema          İfade

…neksiz, šncesi, šncesi,

İlgili Kelimelerdeki Kškler

Tedirgin, acõlõ, gerekli, takõntõlõ, sahip olmak, šdŸl, hazine, zenginlik          KŸstah, iyimser, gšnŸllŸ

efsane; Drama; faliyet alani, sahne; sahne tarifi; diyalog          Kšk Kelimeler

CŸmle Akõcõlõk

Ršportaj Sorularõ Yaz

Bir Analiz Yaz

Sõfatlar ve Makaleler

Bir Dizide ve GŸnlerde Karmaşalar

Haftalõk:Araştõrma nitelikleri insanlar değer

3-6.2

Hava

Hava bizi nasõl etkiliyor?

Tarihsel Kurgu, Şšhret

Tahmin Et

Tema

…vme

Sessiz + le heceli

Latin Sonekleri

Iddia, şaşkõnlõk, şikayet, şartlar, yasaklama, tahmini, rahatlama, karaya oturmuş          Granit, dŸve, crook, bawling

aşõrõ; hava; Masal          Deyimler

Kelime seimi

Bir …zet Yazma

Bir GšrŸş Yaz

Karşõlaştõran Sõfatlar          Doğru Karşõlaştõrma ve †stŸnlŸk Şekilleri

Haftalõk: aşõrõ hava etkisini Araştõrma

3-6.3

Başarõyõ …ğrenmek

Hedefler neden šnemlidir?

Biyografi, Macera Hikayesi, Bilim Kurgu

Anahtar Kelimeler, Fotoğraflar

Tekrar oku

Sorun ve ‚šzŸm

Doğruluk

†nlŸ Takõm Hacmi

Yunan ve Latin kškleri

Iletilen, temel, ama, motive edilmiş, profesyonel, araştõrma, ciddi, uzman          Bu dŸnyadan yõldõzlara ulaşmak,

Ağõrlõksõzlõk, gšrev uzmanõ, yŸk, iklim, ay

Ršportaj yapmak, organize etmek, sipariş vermek

Yunan ve Latin kškleri

Organizasyon

Ršportaj Sorularõ Yaz

Bir Analiz Yaz

Zarflar

Zarf ve Sõfatlar

Haftalõk:hedefleri belirlemek ve onlara ulaşmak iin nasõl Araştõrma

3-6.4

Hayvanlar ve Sen

Hayvanlar hakkõnda šğrenme onlara saygõ gšsterilmesine nasõl yardõmcõ olabilir?

Sunum Metni, Masal

Başlõklar, Diyagram

Tekrar oku

Karşõlaştõr ve kõyas et

…vme

R-KontrollŸ †nlŸ Hacõlar

Latin Sonekleri

Tehlikede, bŸyŸleyici, yasadõşõ, yaşamak, gereksinim, saygõn, farkõnda olmadan, vahşi hayat          Acele edin, evik, akõllõ

Duyu, dokulu, tabak, gece, hatchling

Karşõlaştõrma ve kontrast, sinyal kelimeleri, es, illŸstrasyon, başlõk, sonu,          Bağlam İpularõ: Paragaraph İpularõ

Organizasyon

Gšrsel Bir Rapor Yaz

Bir Analiz Yaz

Karşõlaştõran Zarflar

Daha Fazla ve En ‚ok Kullanan

Haftalõk:Araştõrma hayvanõn benzersiz yetenekleri

3-6.5

Eğlenceli zaman

GŸlmeye neden olan şey nedir?

Anlatõmsal Şiir, Gereki Kurmaca, Şiir

Ritim ve ritim

Tekrar oku

Bakõş aõsõ

İfadeler ve Anlatõm

Ekler,

-hayõr, -yani

Sõk sõk yanlõş yazõlmõş sšzcŸkler

Eğlence, mizahi, sama, kayganlaştõrõlmõş

Şiir Terimleri: anlatõ şiir, kafiye, ritim, dšrtlŸk

SŸrŸngen, kitap kurdu, tavana vurdu,

Hassas          Deyimler

Kelime seimi

Bir Analiz Yaz

Bir Analiz Yaz

Edatlar

Girişten Sonra VirgŸller

Haftalõk: şakalar Araştõrma tŸrleri ve bunlarõ oluşturmak iin nasõl

3-6.6

Birim Araştõrma ve Sorgulama Araştõrma: Sunum Becerileri Projesi: †nite araştõrma projeleri iin …z-select ve haftalõk araştõrma projeleri gelişir seenekleri

McKinley İlkšğretim Merkezi 2016-17 / ‚eyrek 4 / 3. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ