McKinley İlkšğretim Merkezi                    2016-17 / ‚eyrek 1 / 4. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ

 

Sanat

MŸzik

Beden Eğitimi

Matematik

Hafta 3

I can ...

Bir eserin veya eserin işlevini tanõmlayõn ve araştõrõn ve kŸltŸrle bağlantõ kurun (odaklanma: gemiş ve ağdaş kŸltŸrlerin ve etnik kškenlerin eşitliliği de dahil olmak Ÿzere, Indiana'ya odaklanõn).

Yerel camiada ve Indiana'da kent anõtlarõ, mimari, heykel, kamusal sanat, işlevsel sanat ve reklamlar gibi sanatõ bulun ve tartõşõn.

İyi nefes kontrolŸ, sahada, diksiyon, ses kalitesi ve duruş esnasõnda şarkõ sšyleyin.

Dinamikler ve cŸmleciklerle dikkatle sšyleyerek şarkõ sšyleyin.

Doğru ritimler, tempo ve dinamiklerle melodik, ritmik ve kordal modelleri rote ve okuma ile oynayõn.

Sõra ve sesi olmayan aletleri, vŸcut perkŸsyonunu ve elektronik sesleri kullanarak sõnõf şarkõlarõna eşlik edecek ritmik kalõplar ve melodik ostinatolar oluşturun.

Temel hareket becerileri iin doğru hareket modelinin kritik unsurlarõnõ tanõmlayõn.

Lokomotor, lokomotor olmayan ve manipŸlatif becerilerde olgun hareket modelleri gšsterin.

Hafta 9

I can ...

Mesafeleri, zaman aralõklarõnõ, hacimleri, nesnelerin kitlelerini ve parayõ ieren gerek dŸnya sorunlarõnõ šzmek iin dšrt işlemi kullanõn (toplama, õkarma, arpma ve bšlme). Basit kesirler ve daha kŸŸk bir birim aõsõndan daha bŸyŸk bir birimde verilen šlŸmleri ifade etmeyi gerektiren problemleri ieren toplama ve õkarma sorunlarõnõ ekleyin.

Y = 3x + 5 gibi bir denklemin iki değişken arasõndaki bir ilişkiyi tanõmlamak iin bir kural olduğunu anlayõn ve ilk sayõ verildiğinde ikinci bir sayõ bulmak iin kullanõlabilir.          Belli bir kurala uyan bir sayõ šrŸntŸsŸ oluşturun.

1.000.000'a kadar tam sayõlarõ okuyun ve yazõn. 1.000.000'a kadar tam sayõlarõn eşdeğer formlarõnõ gšstermek ve gšstermek iin kelime, model, standart form ve genişletilmiş form kullanõn.          >, = Ve <simgelerini kullanarak 1.000.000'a kadar olan iki tam sayõyõ karşõlaştõrõn.          Standart algoritmik bir yaklaşõm kullanarak ok haneli tam sayõlarõ akõcõ bir şekilde ekleyin ve õkarõn.          ‚ok basamaklõ tam sayõlarõn toplama ve õkartõlmasõnõ ieren gerek dŸnya sorunlarõnõ šzŸn.

‚ok basamaklõ tam sayõlarõ belirli bir yere değere yuvarlamak iin yer değeri anlayõşõnõ kullanõn.

Yer değerine, işlemlerin šzelliklerine ve / veya arpma ve bšlme arasõndaki ilişkiye dayanan stratejileri kullanarak, dšrt basamaklõ temettŸ ve bir basamaklõ bšlenlerle tam sayõlõ bšlŸmler ve kalanlar bulun. Stratejiyi tanõmlayõn ve mantõğõnõ aõklayõn.          Bir arpõm denklemini bir karşõlaştõrma olarak yorumlayõn (šrneğin 35 = 5 × 7'yi 35'in 5'in 7 ve 5'in 7 katõ kadar olduğu şeklinde yorumlayõn). SšzlŸ arpõm ifadelerini arpõm denklemleri olarak temsil eder.

Gerek dŸnya problemlerini, arpõmsal karşõlaştõrmayõ ieren tam sayõlarla šzerek, arpõmsal karşõlaştõrmayõ katma değer karşõlaştõrmasõndan ayõrt edin. [Sõnõf 4'te, bšlŸm problemleri bir kalanõ iermemelidir.]

1-100 aralõğõnda tam sayõ iin tŸm faktšr iftlerini bulun. Bir tam sayõnõn her birinin faktšrlerinin bir katõ olduğunu kabul edin. 1-100 aralõğõndaki belirli bir tam sayõ bir tek basamaklõ sayõõn katlarõ olup olmadõğõnõ belirleyin.

Bir basamaklõ tam sayõ ile dšrt basamağa kadar bir tam sayõ arpõn ve yer değerine ve işlem šzelliklerine dayalõ stratejileri kullanarak iki iki basamaklõ sayõlarõ arpõn. Stratejiyi tanõmlayõn ve mantõğõnõ aõklayõn.          100'de akõcõ bir şekilde arpõn.

İki sayõnõn arpõlacağõ sõranõn (değişmeli mŸlkiyet) ve sayõlarõn arpõmda nasõl gruplandõrõldõğõnõ gšsterin (birleştirici mŸlkiyet) ŸrŸnŸ değiştirmeyecektir. Sayõlarõn herhangi bir sõrayla arpõlabildiğini gšstermek iin bu šzellikleri kullanõn. Dağõlõm šzelliklerini anlayõn ve kullanõn.          Gerek dŸnya ve diğer matematiksel problemleri šzmek iin, toplama ve arpma arasõndaki ilişkileri, õkarma ve bšlme arasõndaki ilişkileri ve arpma ve bšlme arasõndaki ters ilişkiyi tanõyõp uygulayabilecektir.

6. hafta

I can ...

‚ağdaş ve tarihi eserler arasõnda ayrõm yapmak ve her ikisinin šzelliklerini tanõmlamak.

Kişisel tercihleri, sanat eleştirmenlerinin bilgilendirilmiş yargõlarda bulunma ve bir eserin šnemini belirleme kriterleriyle karşõlaştõrõn.

Oynanacak veya pentatonik bir şarkõyla sšylenecek kõsa bir ostinato hazõrlayõn.

Seilen bir şiiri bir ayet iin bir melodi oluşturun ve geleneksel veya elektronik yollarla not edin.

‚eyrek, noktalõ eyrek, sekizinci, yarõm, noktalõ yarõm, onaltõlõ ve bŸtŸn notalarõ ve eyrek, yarõsõ ve bŸtŸnŸ, ritim heceleri kullanõlarak iki ve ŸlŸ olarak dinleyin, not edin ve gerekleştirin.

Sağlõkla ilgili fiziksel uygunluk faaliyetlerine katõlõmõn fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal faydalarõnõ belirleyin ve gšsterin.

Hafta 9

I can ...

Eser yaratma eleştirisi, yansõmasõ ve revizyon kanõtõ gšsterin.

Kişisel işe ve başkalarõnõn alõşmalarõna saygõ gšsterin.

Medyanõn, malzemelerin ve ekipmanlarõn gŸvenli, doğru kullanõmõ, bakõmõ ve depolanmasõnõ gšsterin.

Tempoyu, dinamikleri, artikŸlasyonu ve ritmik ve melodik šğeleri hareketi, yazõlarõ veya illŸstrasyonu (bu šğelerin etkileyici bir havayõ nasõl yansõttõğõnõ da ierir) kullanarak anlatõn.

Belirli mŸzik eserleri ve stilleri iin kişisel tercihlerini uygun terminoloji kullanarak aõklayõn.

MŸzik unsurlarõnõn bir listesinden, belirli sanat eserlerini izlerken ve tartõşõrken geerli olanlarõ tanõmlayõn.

Indiana'daki tarih” dšnemler, olaylar ve hareketlerle ilgili mŸzik keşfedin ve belirli Amerikan Hint kabilelerinin mŸzikleri, ݍ Savaşõn şarkõlarõnõ veya Yeraltõ Demiryolunun şarkõlarõnõ keşfedin.

Fiziksel uygunluk iin kendi değerlendirmelerine katõlõn ve belirli yaş gruplarõ iin kriterleri karşõlayõn.

Sergi bağõmsõzlõğõ ve fiziksel aktivite ortamlarõnda gruplarda başarõlõ olma becerisi.

Sosyal alõşmalar

Bilim

Hafta 3

I can ...

1 -belirleme ve Avrupalõlar ile temas Indiana šnce oldu bšlgede yaşamõş šnemli erken kŸltŸrleri karşõlaştõrõn. 2 -belirleme ve bu gruplarõn adapte ve fiziksel evre ile etkileşim yollarõ dahil olmak Ÿzere, erken Avrupa keşif, zamanõnda Indiana yaşamõş tarihi Amerikan Kõzõlderili gruplarõn aõklar. 3. Devrimci Savaş ve devlet olarak Indiana gelişimini etkileyen diğer šnemli olaylar ve insanlarõn šnemini -Explain. 4 -Summarize ve devlet olma bir ABD topraklarõndan Indiana gelişiminde šnemli belgelerin šnemini aõklar.

Hafta 3

I can ...

Bir enerjiden bir başka enerjiye dšnŸştŸrŸlebilen ve / veya enerjinin başka bir biimde Ÿretilebileceği farklõ yollarõ aõklayõn ve araştõrõn.

6. hafta

I can ...

1 -belirleme 1830'larda devlet Amerikan Kõzõlderili gruplarõn uzaklaştõrõlmasõ ve bunlarõn yeniden yerleşim nedenlerini aõklamak ve. 2 -Explain nasõl šnemli kişiler ve olaylar Indiana erken bŸyŸme ve gelişimini etkilemiştir. 3 ݍ Savaşõ šnde gelen sosyal atõşmalara eşitli bireyler, gruplar ve hareketler rollerini -Explain. 4 Indiana Abraham Lincoln'Ÿn başkanlõğõ etkisini -Summarize ve ݍ Savaş Indiana vatandaşlarõn katõlõmõnõ tanõmlar.

6. hafta

I can ...

Enerjinin bir yerden bir yere, ses, õşõk, õsõ ve elektrik akõmõ ile aktarõlacağõna dair kanõt sağlamak iin gšzlem yapõn.

Hafta 9

I can ...

On dokuzuncu yŸzyõlda Indiana artan tarõm, sanayi, siyaset ve iş geliştirme 1 ver šrnekler. 2 -Oluşturma ve Indiana tarihinin insanlar, olaylar arasõndaki ilişkiyi gšsterir zaman izelgeleri ve hareketleri yorumlamak. Tarihi belgeler ve diğer bilgi kaynaklarõ 3 -belirleme farklõ gšrŸş ve merkezi soruyu her anlatõ adreslerini belirlemek. 4 -Kullanõm kaynaklarõn eşitli bir pozisyon almak ya da Indiana'nõn gemişteki ya da şimdiki ilgili bir kamu konuda eylem ders tavsiye etmek.

Hafta 9

I can ...

Enerji ve yakõtlarõn doğal kaynaklardan tŸretildiğini ve kullanõmlarõnõn evreyi etkilediğini aõklamak iin bilgileri elde edin ve birleştirin.

 

Not: Her sŸtun kavramlarõ ayõrt etmek iin farklõ metin stilleri (Normal, İtalik, Kalõn, Altõ izili) kullanõr. Dil Sanatlarõ ve Okuma

4. Sõnõf - Wonders Okuma, †nite 1 BŸyŸk Fikir: bir meydan okuma, bizim en iyi ortaya õkarmak nasõl It Through dŸşŸnŸyorsunuz?

 

Haftalõk Konsept ve Temel Sorular

TŸrler, Edebiyat Eleman, Metin …zellikleri

Anlama: Becerileri,Stratejileri ve Akõcõlõk

PhonicsThis:Farkõndalõk, Yazõm Beceri, Yapõsal Analiz

Kelime Kelimeler, Domain Kelimeler, Akademik Kelimeler,Stratejiler

Yazma: taşõyõcõlõğõnõn, Araştõrma,

Reading Hakkõnda

Dilbilgisi:

Beceri & The Mechanics

Araştõrma ve Soruşturma

4-1.1

Akõllõ Fikirler

İyi fikirler nereden geliyor?

Masal, Masal

Karakter, Ayarõ, Arsa: Sõra

Tahminleri Yapma, Onaylama veya Gšzden Geirme

Tonlama

Kõsa sesli harfler

Başvuru Sonlarõ

Beyin fõrtõnasõ, dŸzleşmiş, õlgõnca, zarif, mõrõldanmõş, resmi, orijinal, bayat

Ortak alõşma, konu

Bağlam ipularõ: Eşanlamlõlar

Fikirler: Aõklayõcõ Detaylar

Bir Liste Yaz

Bir Analiz Yaz (olaylarõn sõrasõnõ analiz et)

CŸmleler

CŸmle noktalama işaretleri

Haftalõk: İyi Fikirler-Nerede gelir?

4-1.2

Diğerlerini DŸşŸn

Eylemleriniz diğerlerini nasõl etkiliyor?

Gereki Kurmaca, Bilgilendirici Metin: Ekspoiting

Karakter, Ayarõ, Arsa: Sorun ve ‚šzŸm

Tahminleri Yapma, Onaylama veya Gšzden Geirme

Anlatõm ve Hõz

Uzun

Başvuru Sonlarõ

TereddŸtlŸ, aşağõlanmõş, ilham, benlik saygõsõ, rahatsõzlõk verici olmak

Diyalog

FigŸratif Dil: Deyimler

Olay Ÿzerine Odak: olarak Ide

Paranõzõ Gerekler

Bir Analiz Yaz (problemi ve šzŸmŸ analiz et)

Konular ve Bildirimler

Bileşik Konular ve …ngermeleri Noktalama

Haftalõk: İnsan Eylemler Etkileri

4-1,3

Harekete ge

İnsanlar doğal afetlere nasõl tepki verir?

Bilgilendirme Metni: Ekspresyon

Diyagramlar: Başlõklar

Metin Yapõsõ: Karşõlaştõrma ve Karşõtlõk

Tekrar oku

Doğruluk

Uzun e

‚oğullar

Değişmek, škmek, kriz, yõkõm, tehlike, şiddetli, šnemli, šngšrŸlemeyen

Volkanik, yanardağlar, i hava kŸtleleri

Başlõklar, diyagramlar

ݍerik İpularõ: ‚oktan Anlamlõ Kelimeler

Fikirler: Destekleyici Detaylar

Yararlõ İpularõ ve Notlar Yazma

Bir Analiz Yazma (karşõlaştõrma ve kontrast metnin yapõsõnõ analiz etme)

Bileşik cŸmleler

Bileşik CŸmleleri Kalõp Kesme

Haftalõk: Doğal Afet iin hazõrlanõyor

4-1.4

Hareketli Fikirler

Bilim, işlerin nasõl yŸrŸdŸğŸnŸ anlamanõza nasõl yardõmcõ olabilir?

Bilgilendirici Metin: Anlatõm Kurgusu, Bilim Kurgu

Başlõklarõ: Konuşma Balonlarõ

Metin Yapõsõ: Sebep ve Etkisi

Tekrar oku

…bek ve Oran

Uzun zaman

Başvuru Sonlarõ

Hõzlanma, avantaj, yetenekler, sŸrtŸnme, yerekimi, kimlik, soruşturma, heyecan

DŸz, šzgŸ

DŸzeltmeler, geişler

ݍerik İpularõ: Tanõmlar ve DŸzeltmeler

Organizasyon: Sõra

Plan Taslağõ Taslağõ

Bir Analiz Yaz (gŸlŸ kelimeli seimi analiz edin)

CŸmleler ve Kompleks CŸmleler

Kompleks CŸmleleri Noktalama

Haftalõk: Kuvvetler ve Hareket

4-1.5

Fikirleri İşe Alma

Bir işe başkalarõna nasõl yardõm edebilirsin?

Bilgilendirme Metni: İkna Edici Madde, Usul Metni

Grafik: Başlõklar

Ana Fikir ve Anahtar Ayrõntõlarõ

Tekrar oku

…bek ve Oran

Uzun

Bileşik kelime

Merhamet, girişim, istisnai, fonlar, yeniliki, sŸre, rutin, girişim

girişimci

Baskõ kaynaklarõ, dijital kaynaklar

Sonekler

CŸmle Akõcõlõk: CŸmle uzunluğu

…zet Paragrafõ Yaz

Bir Analiz Yazar (Yazar nasõl šnemli konularõ bilgilendirir ve anlatõr)

‚alõşan CŸmleler

Paralarõ ve ‚alõştõrõcõlarõ DŸzeltme

Haftalõk: †nlŸ Girişimciler

4-1.6

Birim Seviye Araştõrma ve Sorgulama Araştõrma Yetenek: KŸtŸphane Birimi Projesi Paralar: …z-select ve birim araştõrma projeleri iin seenekler arasõndan gelişir.

2016-17 / ‚eyrek 1 / 4. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ