McKinley İlkšğretim Merkezi 2016-17 / ‚eyrek 2 / 4. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ

 

Sanat

MŸzik

Beden Eğitimi

Matematik

Hafta 3

I can ...

Fikirleri etkili bir şekilde iletişim kuran alõşmalarda šğeler (izgi, şekil, biim, doku, renk ve boşluk) ile ilkeleri (tekrar, eşitlilik, ritim, oran, hareket, denge, vurgu) uygulayõn.          Kişisel tepki, eserde bulunan šzellikler, akran perspektifleri ve araştõrma temelli arka plan bilgisine dayalõ sanat eserlerinde anlam inşa edin ve iyi desteklenmiş yorumlamalar geliştirin.

‚eşitli eşlikli ve diğer kŸltŸrler ve diller de dahil olmak Ÿzere farklõ bir mŸzik repertuarõnõ sšyleyerek, mŸziğin otantik performansõna šzen gšsterilmiş herhangi bir hareketi ekleyin.          Ortak şarkõ, mermi ve ostinatoslu şarkõlar sšyleyin.          Bir iletken ipularõnõ izleyin.          Aletleri tutmak ve ses õkarmak iin doğru teknikleri kullanarak tonlu ve perdesi olmayan vurmalõ algõlar, klavye ve kaydediciler (mŸfredatta tanõmlandõğõ gibi) alõn.          Tanõdõk bir şarkõnõn ya da mŸzik parasõnõn melodik bir varyasyonunu hazõrlayõn.

Belli spor dallarõnda hareket becerileri kombinasyonlarõnõ uygulayõn.

Hareket becerilerini geliştirmek iin uygulama kavramõnõ uygulayõn.

Sõnõfõn dõşõndaki sağlõkla ilgili fiziksel aktivitelere dŸzenli katõlõm gšstermek.

Hafta 9

I can ...

10'da ekleme ve õkarma gšstermek iin nesneleri, izimleri, zihinsel gšrŸntŸleri, sesleri vb. Kullanõn.

Bir izgide, dikdšrtgen şeklinde bir dizi veya daire şeklinde dŸzenlenmiş en fazla 20 nesneyi sayõn. Dağõnõk bir yapõlandõrmada en fazla 10 nesneyi sayõn. 1'den 20'ye kadar bir sayõ verildiğinde, nesnelerin sayõsõnõ sayõn.          10'dan kŸŸk veya onlu sayõlarõ birden fazla şekilde iftlere bšlmek ve her ayrõşmayõ bir izim veya bir denklemle (šrneğin 5 = 2 + 3 ve 5 = 4 + 1) kaydetmek iin nesneleri, izimleri vb. Kullanõn. . [Anaokulunda šğrenciler denklemleri gšrmeli ve onlarõ izlemeye teşvik edilmelidir, ancak denklemler yazmak gerekli değildir.]          1'den 9'a kadar herhangi bir sayõ iin verilen sayõya eklendiğinde 10'u (šrneğin, nesneleri veya izimleri kullanarak) ekleyen bir sayõ bulun ve yanõtõ bir izim veya bir denklemle kaydedin.

Desenli dŸzenlemelerde 1 ila 10 cisim kŸmesini tanõyõn ve sayõm yapmadan ka kişiye sšyleyin.

ݍerde, dõşta, arasõnda, ŸstŸnde, altõnda, yakõnõnda, altõnda, ŸstŸnde, Ÿzerinde, aşağõ, arkada, šnŸnde, yanõnda, solunda ve evresinde terimleri kullanarak nesnelerde ve geometrik şekillerin konumlarõnõ tarif edin Sağõn.          Benzerliklerini, farklõlõklarõnõ, paralarõnõ (šrneğin yan ve kšşe sayõlarõ / "kšşeler") ve diğer nitelikleri (šrneğin, eşit uzunlukta kenarlara sahip olanlarõ) tanõmlamak iin resmi olmayan bir dili kullanarak farklõ boyut ve yšnlerde iki ve Ÿ boyutlu şekilleri karşõlaştõrõn .

Nesnelerden şekiller (šr. ‚ubuklar ve kil toplarõ) oluşturarak ve şekiller izerek dŸnyadaki şekilleri modelleyin.          Daha bŸyŸk şekiller oluşturmak iin basit geometrik şekiller oluşturun (šrneğin, iki Ÿgenten oluşan bir dikdšrtgen oluşturun).          Nesnelerin uzunluğu, kapasitesi, ağõrlõğõ ve sõcaklõğõnõn doğrudan karşõlaştõrmalarõnõ yapõn ve hangi nesnenin daha kõsa, uzun, daha uzun, daha hafif, daha ağõr, daha sõcak, daha serin veya daha fazla tuttuğunu tanõmayõn.

Hafta 6

I can ...

Sanatõn doğasõnõ sorgulayan tartõşmalara katõlõn ve kişisel bakõş aõlarõnõ ifade edin ve savunun.          Fikirleri aõka ileten eşitli simgeler ve konuyu tanõmlayõn ve kullanõn.          …z değerlendirme ve akran eleştirileri iin kriterleri belirleyin ve uygulayõn.

Bağõmsõz veya işbirliğine dayalõ olarak ve šğretmen kurallarõ dahilinde alõşarak, ses kaydõ, grafik gšsterimi veya uygun standart gšsterimi kullanarak bir balad veya šykŸ gibi aşõrõ fikirleri iletmek iin bir melodi oluşturup not ettirin. İş iin basit bir eşlik oluşturun.          İşitsel šrneklerden kalõplarõ belirleyin ve not edin.          Hareket ve semboller kullanarak AB, ABA, tema ve varyasyonlarõ tanõmlayõn ve rondo formlarõnõ tanõmlayõn.

Fitness değerlendirmelerinin sonularõna dayanan kişisel hedefler oluşturun.

Hafta 9

I can ...

Medya ile her medyanõn fiziksel šzellikleri arasõndaki farklarõ belirleyin.          Duyuşsal, biimsel, teknik ve ifade edici šzellikleri kendi eserleri ve sanatõ eserlerinde tartõşmak ve / veya yazmak suretiyle aõklamak, uygun sšzcŸk bilgisini geliştirmek.

…ğretmen kõlavuzlarõnõ kullanarak kõsa bir mŸzik kompozisyonu veya şarkõyõ dinleyin ve değerlendirin.          İşitsel mŸzik šrneklerini dans, drama, sanat veya yazõ kullanarak yorumlayõn.          Indiana'daki šncŸlerin "oyun partisi" ve şan oyunlarõ šğrenin ve bunlarõ dšnemin kŸltŸr ve yaşam tarzõyla ilişkilendirin.

Hatõrlanmadan tŸm sõnõf etkinliklerinde kurallarõ ve gŸvenli uygulamalarõ takip edin.          Eğlenceli fiziksel aktivitelere katõlõn.

Hafta 3

I can ...

Bilim

Birden ok basit makinenin gŸnlŸk gšrevleri gerekleştirmek iin nasõl birlikte alõştõğõnõ araştõrõn.

Hafta 6

I can ...

Bir cismin hõzõ ile cismin enerjisiyle olan ilişkisini araştõrõn.          Kara, su, hava ve uzayda veya karada alõşan ulaşõm sistemleri ve cihazlarõnõ araştõrõn ve hareketlerini etkileyen kuvvetleri (kaldõrma, sŸrŸkleme, sŸrtŸnme, itme ve yer ekimi) tanõmayõn.

Hafta 6

I can ...

Sosyal Bilgiler ... šnŸnden devam ediyor

 

Indiana'daki yaşamõ yirminci yŸzyõl ortasõndan gŸnŸmŸze değiştiren šnemli olaylarõ ve hareketleri tanõmlayõn ve tanõmlayõn.          Indiana'nõn modern bŸyŸmesi, Ÿretim, yeni teknolojiler, ulaşõm ve kŸresel bağlantõlarõ vurgulamaktadõr.          Birincil ve ikincil kaynaklarõ kullanarak Indiana tarihinde bir olay hakkõnda kõsa bir anlatõ oluşturun.          …nemli Indiana sanatõlarõnõn ve yazarlarõnõn devletin kŸltŸrel manzarasõna yaptõğõ katkõlarõ araştõrõn ve aõklayõn.

Hafta 9

I can ...

Değişkenlerin kontrol edildiği ve başarõsõzlõk noktalarõnõn geliştirilebilecek bir modelin veya prototipin šzelliklerini tanõmladõğõ adil araştõrmalar oluşturun ve uygulayõn.

Sosyal alõşmalar

Hafta 9

I can ...

…nsšzde belirtildiği gibi Indiana Anayasasõnõn temel amalarõnõ aõklayõn.          Bireysel haklar tanõmlayõn; Insanlõk šzgŸrlŸğŸne, konuşma šzgŸrlŸğŸne, din šzgŸrlŸğŸne ve halkõn eğitime katõlmasõna izin veriyor.          Indiana Anayasasõnda yazõlõ devlet yšnetiminin yasama (Madde 4), yŸrŸtme (Madde 5) ve yargõ dallarõnõn (Madde 7) başlõca sorumluluklarõnõ tanõmlayõn ve aõklayõn.          BŸyŸk devlet bŸrolarõnõ, bunlarla ilgili gšrev ve yetkileri ve seim veya atama gibi seilmiş olduklarõnõ belirleyin.          Vatandaşlarõn eyalet hŸkŸmetlerine nasõl katõlabilecekleri ve oy hakkõnõ ve sorumluluğunu aõklayabilecek šrnekler verin.          Bir demokraside yurttaşlõk erdem šrneklerini tanõmlayõn ve sunun.

Hafta 3

I can ...

Indiana vatandaşlarõnõn I. DŸnya Savaşõ ve II. DŸnya Savaşõ'na katõlõmõnõ aõklayõn.

20. yŸzyõlõn başõnda Indiana'da yaşamõ değiştiren šnemli olaylarõ ve hareketleri tanõmlayõn ve tanõmlayõn.

Gšle ve tarõm, sanayi ve ulaşõm alanlarõndaki gelişmelerle Indiana'nõn dšnŸşŸmŸnŸ tanõmlayõn.

 

Sosyal Bilgiler ... geri devam ediyor

 

Not: Her sŸtun kavramlarõ ayõrt etmek iin farklõ metin stilleri (Normal, İtalik, Kalõn, Altõ izili) kullanõr. Dil Sanatlarõ ve Okuma

4. Sõnõf - Okuma Wonders, †nite 3 BŸyŸk Fikir: Bu sizin toplum ruhunu gšstermek nasõl Ruh değil mi?

 

Haftalõk Konsept ve Temel Sorular

TŸrler, Edebiyat Eleman, Metin …zellikleri

Anlama: Becerileri, Stratejileri ve Akõcõlõk

Phonics This: Farkõndalõk, Yazõm Beceri, Yapõsal Analiz

Kelime Kelimeler, Domain Kelimeler,

Akademik Kelimeler, Stratejiler

Yazma: taşõyõcõlõğõnõn, Araştõrma, Reading Hakkõnda

Dilbilgisi: Beceri & The Mechanics

Araştõrma ve Soruşturma

4-3.1

Dostluk

Nasõl yeni arkadaşlar edilir hissediyorum yapabilirim?

Fantezi, Efsane

Bakõş aõsõ

Canlandõr

İfade

R-KontrollŸ †nlŸler er, ir, ve ur

Kapalõ heceler

Tanõdõka, ihtiyatlõ, tamamlayõcõ, karmakarõşõk, mantõklõ, kŸŸmser, eğri, gŸvenilir           birincil kaynak           Ikincil kaynak           Bağlam İpularõ: Paragraf İpularõ

CŸmle Akõcõlõk: Geişler

Bir Aõklama Yaz

Bir Analiz Yaz (Analiz Noktasõ)

Odak: GšrŸş Yazõmõ

†rŸnler: Kitap İncelemesi;GšrŸş Yazõsõ

Hareket fiilleri

Başlõklar

Haftalõk: toplum iinde šnemli yerler

4-3.2

Topluluğa Yardõm

Topluluğunuza hangi yollarla yardõmcõ olabilirsiniz?

Tarihsel Kurgu, Gereki Kurgu, Bilgilendirici Metin: Ekspresyon

Bakõş aõsõ

Canlandõr

İfade

Sessiz Mektuplar

Heceleri aõn

Atanmõş, cšmertlik, zekice, olgun, organizasyonlar, sakinler, dağõnõk, seici          Geri tepme, fikir

ݍerik İpularõ: Tanõmlar ve DŸzeltmeler

Kelime Seimi: GŸlŸ Sšzler

İkna Edici Yazõ

Bir Analiz Yaz (Analiz Noktasõ)

Fiil Zamanlarõ

Konu-Fiil Anlaşmasõ

Haftalõk: Topluma Hizmet Projeleri

4-3.3

…zgŸrlŸk ve Adalet

Bir kişi nasõl bir fark yaratabilir?

Bilgilendirici Metin: Biyografi, …zgemiş

Zaman izelgesi

Yazarõn GšrŸşŸ

Tekrar oku

Doğruluk

Yumuşak c ve g

Nihai e Hece

boykot           Teşvik, yerine getirmek, adaletsizlik, kštŸ muamele, protesto, nitelikli, tescilli           Oturmak, sivil haklar          Zaman izgisi, kanõt           Eş Anlamlõlar ve İsimsizler

Fikirler: İlgili Kanõtlar

Bir Zaman ‚izgisi Yaz

Bir Analiz Yazma (yazarõn bakõş aõsõnõ analiz etme)

Ana ve Yardõmcõ Fiiller

Kontraksiyonlardaki noktalama işaretleri

Haftalõk: Fark Made Has Kişi

4-3.4

GŸlŸ Kelimeler

SšzcŸkler nasõl değişir?

Bilgilendirici Metin: Biyografi, Konuşma, Ekspresiyon     Altyazõlar: Birincil Kaynaklar

Yazarõn GšrŸşŸ

Tekrar oku

İfade

‚oğullar

Sonekleri -ment, -lik,

-age, -ance, -ence

Adres, bšlŸnmŸş, acele, karşõ koymak, mahvetmek, ilanõ, paralanmõş, gerginlik           Ofis, aõlõş, federal, Birlik

Yeniden yorumlamak           Latin ve Yunan Ekleri

Organizasyon: GŸlŸ Sonular

…rnek Mektup Yaz

Bir analiz yazõn (yazarõn neden ve kanõt kullanma analizini yapõn)

Fiilleri Bağlama

Konu-Fiil Anlaşmasõ

Haftalõk: …rgŸn Mektubu …zellikleri

4-3.5

DŸnyaya Beslenme

Bilim alanõndaki ilerlemeler hangi bakõmdan yararlõ veya zararlõ olabilir?

Bilgilendirme Metni: İkna Edici Madde, Usul

Haritalar

Yazarõn GšrŸşŸ

Tekrar oku

Oran

Bileşik kelime

Kškler ve İlgili Kelimeler

Gelişmeler, tarõm, šzellikler, endişeler, itiraz edilen, miras, yaygõn, direniş           Kabak

Ses, dinleyici           Yunan kškleri

Ses: İzleyici ve Ama

Bir Liste Yaz

Bir Analiz Yaz (Metin Yapõsõ †zerine Yansõmalar)

DŸzensiz fiiller

Doğru Fiil Kullanõmõ

Haftalõk: İnovasyon

4-3.6

Birim Seviye Araştõrma ve Sorgulama Araştõrma Yetenek: Bilgi Toplama Birimi Proje: …z-select ve birim araştõrma projeleri iin seenekler arasõndan gelişir.

McKinley İlkšğretim Merkezi 2016-17 / ‚eyrek 2 / 4. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ