McKinley İlkšğretim Merkezi 2016-17 / ‚eyrek 3 / 4. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ

 

Sanat

MŸzik

Beden Eğitimi

Matematik

Hafta 3

I can ...

Bilgiye dayalõ yargõlarda bulunmak iin eserde bulunan šzelliklere ve tarihsel bağlamda yapõlan araştõrmalara dayalõ šlŸtleri uygulayõn.

Kişisel resimlerin Ÿretiminde zarif algõlama becerileri sergileyin.

Ostinato eşliklerini perdeli ve perdesi olmayan sõnõf aralarõnda bağõmsõz olarak ve başkalarõyla birlikte oynayõn.

Bir šğretmenin veya šğrenci şefinin yšnlendirmesine yanõt olarak eşitli sesler kullanarak kõsa bir kompozisyon geliştirin.

‚eşitli aralõklõ, perdelenmemiş ve elektronik ses kaynaklarõ kullanarak belirli bir formla kõsa bir kompozisyon planlayõn.…ğrenci şefiyle birlikte bir topluluk yapõn.

Gšsterimden ve gšrmeden şarkõ okumak ve gerekleştirmek, genişletilmiş zift aralõklarõnõ kullanarak yeni şarkõlar okuyun.

Karmaşõk hareket modelleri gšsterin.

Motor becerilerini geliştirmeye yardõmcõ olmak iin geribildirim sağlamak iin başkalarõnõn performansõnõ gšzlemleyin.

Hafta 9

I can ...

Paralarõn sayõsõnõn ve bŸyŸklŸğŸnŸn nasõl farklõ olduğuna dikkat ederek, gšrsel kesir modelleri kullanarak bir kesirin a / b'nin bir kesirle (n × a) / (n × b) neden eş değer olduğunu aõklayõn. İki kesir Kendileri aynõ boyutta. Eşdeğer kesirleri tanõmak ve oluşturmak iin bu ilkeyi kullanõn. [Sõnõf 4'te, fraksiyonlarõn paydalarõ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 25, 100'e kadar.]       Ortak payda ile karõşõk sayõ ekleme ve õkarma.       İki fraksiyonu farklõ payerler ve farklõ payda ile karşõlaştõrõn. Tanõnõr karşõlaştõrmalar yalnõzca iki kesir aynõ bŸtŸnŸ işaret ettiğinde geerlidir. Karşõlaştõrmalarõn sonularõnõ semboller>, = veya <ile kaydedin ve sonularõnõ haklõ õkarõn.       Aynõ ebatõ temel alan boyutlarõyla ilgili olarak iki ondalõk sayõdan yŸzdeyle karşõlaştõrõn.Karşõlaştõrmalarõn sonularõnõ>, = veya <simgeleriyle kaydedin ve sonularõnõ haklõ õkarõn.        Birimlerin kesirlerinde (1/2, 1/4, 1/8) šlŸmlerin bir veri kŸmesini gšrŸntŸlemek iin bir izgi izelgesi oluşturun. ‚izgide gšsterilen veriler kullanõlarak kesirlerin toplama ve õkartõlmasõna ilişkin sorunlarõ šzŸn.        Uygun aralarõ kullanarak paralelkenarogramlarõ, eşkenar dšrtgeni ve trapezoidleri tanõmlayõn, tanõmlayõn ve izin.        İki boyutlu şekillerde simetri izgilerini tanõmak ve izmek. Simetri izgileri olan şekilleri tanõmlayõn.        Aõlarõ, iki õşõn ortak bir son nokta paylaşan her yerde oluşturulmuş geometrik şekiller olarak tanõyõn.        Uygun aralarõ (šrneğin, cetvel, dŸzleştirme ve teknoloji) kullanarak õşõnlarõ, aõlarõ (sağ, akut, ufak) ve dikey ve paralel izgileri belirleyin, tanõmlayõn ve izin. Bunlarõ iki boyutlu rakamlarla tanõmlayõn.        †genleri ve dšrtlŸ kšşeleri paralel veya dikey izgilerin varlõğõ veya yokluğuna, aõlarõn varlõğõ veya yokluğuna (sağ, akut, kŸstah) gšre sõnõflandõrõn.        Uygun aralarõ kullanarak aõlarõ tam sayõ derecelerinde šlŸn. Belirtilen šnlemin izim aõlarõ.

Hafta 6

I can ...

Sanatsal Ÿsluplarõ tanõmlayõn ve tanõmlayõn.

‚izgi tŸrleri, şekiller, dokular, renkler, boşluk, denge ve orantõ, ritim, eşitlilik, tekrarlama ve hareketi kendi alõşmalarõnda ve başkalarõnõn eserlerinde kullanma biimlerini tanõmlayõn ve ayõrõn.

Entegre edilmiş alõşma yoluyla elde edilen derinlemesine bilgi ile iletişim kuran kavramlar, konular veya diğer disiplinlerin işaretleme sistemlerini ieren resim oluşturun.

Kelime bankalarõnõ ve diğer kelime faaliyetlerini kullanarak mŸzik terimlerini, alet adlarõnõ ve stillerini genişletin.

…rnekler, illŸstrasyonlar ve ilgili medya bilgisayar dosyalarõnõ yazarak mŸzik deneyimlerini anlayan bir portfšy oluşturun.

‚eşitli performans tŸrleri iin uygun dinleme davranõşõnõ gšsterin.

Kişisel abalar da dahil olmak Ÿzere eşitli mŸzik performanslarõnõn değerlendirilmesi iin šlŸtler oluşturun ve uygulayõn.

Yaşam boyu fiziksel aktiviteleri tanõmlayõn ve katõlõn.

Sağlõk ile ilgili fiziksel uygunluğun her bileşenini geliştirecek egzersizleri / faaliyetleri aõklayõn.

Hafta 9

I can ...

Gšrsel sanatõn ve diğer sanat formlarõnõn ŸrŸn ve konusunu karşõlaştõrõn ve karşõlaştõrõn.

Birden fazla sanat formunun kavramlarõnõ, sŸrelerini, teknolojisini ve imzalama sistemlerini bŸtŸnleştiren disiplinlerarasõ bir alõşma yaratõn.

MŸzik yaparken uygun davranõşõ tanõmlayõn ve gšsterin.

Sevimli bir edebi karakterin veya aõklanan kelimeleri kullanarak belirli bir konuda paragraf gibi orijinal bir yazõ dizisi iin sõnõf aralarõnõ kullanõn.

Indiana tarihi boyunca tanõnmõş mŸzisyenlerin mŸziğini tanõmlayõn ve yaşayõn.

Farklõ Ÿlkelerdeki oyunlar arasõndaki benzerlikleri ve farklõlõklarõ aõklayõn.

Sosyal alõşmalar

Hafta 3

I can ...

Indiana'nõn yeryŸzŸ şekillerini (litosfer), su šzelliklerini (su kŸrecusu) ve bitki ve hayvanlarõ (biyosfer) tanõmlayõn.          Buzullarõn Indiana'nõn manzarasõnõ ve evresini nasõl şekillendirdiklerini aõklayõn.

DŸnya / gŸneş ilişkisinin Indiana iklimi Ÿzerindeki etkisini aõklayõn.          Indiana'nõn fiziksel ve insani šzelliklerini tanõmlamak iin enlem ve boylam kullanõn.          Bağõl konumlara atõfta bulunulduğunda bir haritada iki yer arasõndaki mesafeleri tahmin edin.

Bilim

Hafta 6

I can ...

nehirlerinin yerini belirleyin ve tanõmlayõn.          Indiana'nõn fiziksel yerleşimindeki erken yerleşimcilerin karşõlaştõğõ zorluklarõ ve modern ekonomik kalkõnmayõ tanõmlayõn.          Indiana'nõn fiziksel bšlgelerini harita haline getirin ve tanõmlayõn ve bŸyŸk doğal kaynaklarõ ve bitki bšlgelerini belirleyin.

Indiana'nõn araştõrõlmasõ, yerleşimi ve bŸyŸmesinde nehirler de dahil olmak Ÿzere bŸyŸk nakliye gŸzergahlarõnõn šnemini ve devletin bir Amerika kavşağõ olarak bulunduğu konumdaki šnemini aõklayõn.

Hafta 3

I can ...

Ayõn gškyŸzŸnde nasõl gšrŸndŸğŸnŸ araştõrõn ve gŸnŸn her gŸnŸ değişir ve ayõn DŸnya'yõ nasõl etkilediğinin, yŸkselen ve ayarlama zamanlarõnõn, gŸneş ve ay tutulmalarõnõn šnemini vurgular.

Hafta 6

I can ...

Indiana'yõ 50 Amerika Birleşik Devletleri'nden biri olarak bir haritada bulun. Indiana'daki eyalet başkentinin, bŸyŸk şehirlerinin ve

Jeolojik kuvvetlerin arazinin şeklini aniden ve zamanla nasõl değiştirdiğini aõklayõn.

Hafta 9

I can ...

Gš kalõplarõnõ tanõmlayõn ve eşitli etnik ve kŸltŸrel gruplarõn Indiana'ya olan etkisini tanõmlayõn.

Indiana'nõn dŸnyanõn diğer bšlgelerindeki eyalet ve bšlgelerle olan uluslararasõ ilişkilerini inceleyin.

Bšlgelere ve bŸyŸk fiziksel ve kŸltŸrel šzelliklere sahip tarih gšsteren farklõ zamanlarda Indiana haritalarõ oluşturun; Indiana'daki insanlarõn zaman iinde kendi evrelerini nasõl değiştirdiğine ilişkin šrnekler verin.          Gemişte ve bugŸnlerde Indiana hakkõnda coğrafi sorularõ cevaplamak iin metinleri (yazõlõ, grafikler, haritalar, zaman izelgeleri, vb.) Okuyun ve yorumlayõn.

Hafta 9

I can ...

Bir ihtiyacõ ya da bir ihtiyacõ yansõtan bir nesnenin tasarõmõ ile basit bir sorunu belirleyin. Başarõ ve malzeme, zaman ya da maliyet kõsõtlamalarõ iin šlŸtler ekleyin.

İnsanõn doğal evre ve insanlar Ÿzerindeki etkisini azaltmak iin uygulanabilecek šzŸmleri geliştirin.

 

Not: Her sŸtun kavramlarõ ayõrt etmek iin farklõ metin stilleri (Normal, İtalik, Kalõn, Altõ izili) kullanõr. Dil Sanatlarõ ve Okuma

4. Sõnõf - Wonders Okuma, †nite 4 BŸyŸk Fikir: Farklõ yazarlarõn aynõ konuyu ele nasõl Gerek veya kurgu?

 

Haftalõk Konsept ve Temel Sorular

TŸrler, Edebiyat Eleman,Metin …zellikleri

Anlama: Becerileri,Stratejileri ve Akõcõlõk

PhonicsThis: Farkõndalõk, Yazõm Beceri, Yapõsal Analiz

Kelime Kelimeler, Domain Kelimeler, Akademik Kelimeler, Stratejiler

Yazma: taşõyõcõlõğõnõn, Araştõrma,

Reading Hakkõnda

Dilbilgisi:

Beceri & The Mechanics

Araştõrma ve Soruşturma

4-1.1

HŸkŸmetimiz

Neden hŸkŸmete ihtiyacõmõz var?

Bilgilendirici Metin: Anlatõ Kurgusu, Sunum

Kelime Kelimeleri: Telaffuzlarõ

Metin Yapõsõ: Sebep ve Etkisi

Sorularõ sor ve cevapla

…bek ve Oran

Başvuru Sonlarõ

†nlŸ Takõm Haneleri

Değişiklikler, taahhŸt, uzlaşma, demokrasi, nihayet, mevzuat, ayrõcalõk, versiyon           Oy pusulalarõ, puanlar

Sinyal kelimeleri, anlatõ kurgusu

Latin kškenleri

Dost mektubu; Şiir

Organizasyon: GŸlŸ Paragraflar

Araştõrma Notlarõnõ Yaz

Bir analiz yazõn (metin yapõsõnõ analiz edin)

†nite 4 Yazõ Odak: Anlatõ Metin / Şiir

Zamirler ve …ncŸler

Telaffuz …rneği ve Berraklõk

Haftalõk:

Devlet Anayasasõ

4-1.2

Liderlik

İnsanlar neden kamuda alõşõyor?

Fantezi, Bilgilendirici Metin: Ekspresyon

Bakõş aõsõ

Tahminleri Yapma, Onaylama veya Gšzden Geirme

İfadeler ve Anlatõm

Başa ‚õkma Sonlarõ: i'yi i'ye değiştirme

r denetiminde Sesli Heceler

Eşlik etmek, kampanya, vali, niyet, rakip, ezici, hoşgšrŸ, yorgun

Siyasi, ikna edici, teknikler

FigŸratif Dil: Deyimler

Fikirler: Karakteri Geliştir

Plan Taslağõ Taslağõ

Bir Analiz Yaz (Analiz Noktasõ)

Zamir TŸrleri

Konu ve nesne zamirler

Haftalõk: Siyasi Kampanyalar

4-1.3

Atõlõmlar

Buluşlar ve teknoloji hayatõnõzõ nasõl etkiler?

Tarihsel Kurgu, Bilgilendirici Metin: Ekspresyon

Bakõş aõsõ

Tahminleri Yapma, Onaylama veya Gšzden Geirme

İfade

/ † /, / ū / ve / ů / ile sšzcŸkler

†nsŸz + le Hece

On yõl, yšnetmenlik, mŸhendislik, parõltõ, keşif, kõvrõk, teknoloji, mŸdahale

Ateşleme, ateşleme, sõralama, kaldõrma

resmi dil           †ŸncŸ kişi

Bağlam ipularõ: Eşanlamlõlar

Fikirler: Arsa Geliştir

Bir Aõklama Yaz

Bir Analiz Yaz (bakõş aõsõndan yansõt)

Pronoun-Fiil Agreement

Diyalogda noktalama işaretleri

 

Haftalõk: Plastik ve etkileri

4-1.4

GškyŸzŸnde Harikalar

GškyŸzŸnde gšrdŸklerini nasõl aõklõyorsun?

Bilgilendirici Metin: Ekspoitler, Mitler

Diyagramlar, Koyu YŸzŸcŸler, Telaffuzlar

Metin Yapõsõ: Sebep ve Etkisi

Sorularõ sor ve cevapla

Doğruluk

Farklõ kelimeleri / oi / ve / ou /

Yunan ve Latin kškleri

Astronom, hilal, fazlar, dšner, dizi, şerit, spesifik, teleskop          Asteroid, cŸce gezegen, kuyrukluyõldõz           

Simil, kişilik

Bağlam İpularõ: Paragraf İpularõ

Kelime seimi: FigŸratif dil

Bir Plan Yaz

Bir analiz yazõn (temalarõ, konularõ veya olaylarõ analiz edin)

İyelik zamirleri

İman Edici İsimler ve Zamirler

Haftalõk:Tutulmalar

4-1.5

Başarõlar

Yazarlar başarõya farklõ şekillerde bakar mõ?

Anlatõmsal Şiir, Gereki Kurmaca, Şiir

Stanza: Tekrarlama

Tema

Canlandõr

Oran

†nlŸ †nlŸ / ™ /

Sõka Kafa Karõştõrõlmõş SšzcŸkler

Zafer kazanmak           Şiir Terimleri:

‚ağrõşõm, anlam, tekrarlama

Duyusal analiz           Anlam ve Belirtim

Kelime seimi: Duyu Dili

Bir Analiz Yaz

Bir Analiz Yaz (Şiirsel Yapõyõ İnceleyin)

Zamirler ve Homofonlar

Kasõlmalar ve Elde Edilenler

Haftalõk: Şairler ve dil kullanõmõ

4-1.6

Birim Seviye Araştõrma ve Sorgulama Araştõrma Yetenek: İlgili Gerekler Birim Proje: …z-select ve birim araştõrma projeleri iin seenekler arasõndan gelişir.

McKinley İlkšğretim Merkezi 2016-17 / ‚eyrek 3 / 4. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ