McKinley İlkšğretim Merkezi 2016-17 / ‚eyrek 4 / 4. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ

 

Sanat

MŸzik

Beden Eğitimi

Matematik

Hafta 3

I can ...

Topluluktaki sanatõlarõn ve sanatla ilgili diğer kariyerlerin rollerini belirleyin.          MŸzedeki yerel mŸzelerde, sergilerde, sanat performanslarõnda ve ziyarette bulunan sanatõlarõn alõşmalarõnda sanat Ÿzerine analiz yapõn ve cevap verin.          Seilmiş eserlerin šzelliklerini eşitli kŸltŸr sanatõlarõndan tanõyabilme.          Fikirleri, temalarõ, deneyimleri ve šykŸleri etkili bir şekilde iletmek iin iki boyutlu ve Ÿ boyutlu ortam, teknikler ve sŸrelerin dengesini tanõmlayõn, denetleyin ve kullanõn.

‚eşitli stil ve kŸltŸrlerin enstrŸmantal paralarõnõ alõn.          Bir iletken ipularõnõ izleyin.          Bir melodiye eşlik edecek veya gšsterecek hareketleri geliştirin.          Bir şiire veya kõsa šykŸye uygun ses efektleri veya eşlik yapmak iin sesler ve enstrŸmanlar kullanõn.          Mevcut elektronik kaynaklar kullanarak eşitli vokal veya enstrŸmantal sesler iin bir melodi ve eşlik dŸzenleyin.

Belirli ritimleri izleyerek hareket becerileri ve kalõplarõ gšsterin.          Karmaşõk hareket modellerinin kritik unsurlarõnõ tanõmak ve tanõmlamak.          Sağlõkla ilgili fiziksel uygunluğu artõrmak iin tasarlanmõş bir etkinlik programõna katõlõn.

Hafta 9

I can ...

Bir daire grafiğinde gšrŸntŸlenen verileri yorumlayõn.          İki õşõnõn daireyi kesiştiği noktalar arasõndaki dairesel yayõn kesirini dikkate alarak bir õşõnõn õşõnõn ortak bitiş noktasõna merkezli olarak bir ember referans alõnarak bir aõnõn šlŸldŸğŸnŸ anlayõn. Bir dairenin 1/360'õnda dšnen bir aõyõ "bir derece aõ" olarak adlandõrõr ve diğer aõlarõ šlmek iin kullanõlabilir. N derece bir aõyla dšnen bir aõyõ anlamak iin n derecelik bir aõ šlŸsŸ olduğu sšylenir.

Mesafeleri, zaman aralõklarõnõ, hacimleri, nesnelerin kitlelerini ve parayõ ieren gerek dŸnya problemlerini šzmek iin dšrt işlemi kullanõn (toplama, õkarma, arpma ve bšlme). Basit kesirler ve daha kŸŸk bir birim aõsõndan daha bŸyŸk bir birimde verilen šlŸmlerin ifade edilmesini gerektiren problemleri ieren toplama ve õkarma sorunlarõnõ ekleyin.          Veri ile šzŸmlenebilecek sorular formŸle edin. Verileri tablolar (frekans tablolarõ dahil), izgi grafikleri ve ubuk grafikleri kullanarak toplamak, temsil etmek ve yorumlamak iin gšzlemler, anketler ve deneyler kullanõn.

Hafta 6

I can ...

Sanat oluştururken sanatõlarõn farklõ felsefeleri veya teorileri olduğunu anlayõn ve farklõ teorilerden (imitasyonalizm, biimcilik ve duygusalcõlõk) yaratõlan eserleri ayõrt edin.          Sanat eserlerindeki simgeleri veya simgeleri belirleyin (odaklanma: Indiana).

Bir eser ile kŸltŸrŸn coğrafyasõ ve šzellikleri arasõndaki ilişkiyi tanõmlayõn; Nerede, ne zaman ve kimin tarafõndan yapõldõğõnõ belirleme (odaklanma: Indiana tarihi).

Bõaklar, daireler ve doğalardaki mŸzik sembollerini belirleyin. C, G ve F ana simgelerinin diatonik šleğini ve anahtar imzalarõnõ belirleyin.          Notalõ mŸzikte olduğu gibi genişletilmiş bir mŸzik terimleri sšzlŸğŸ tanõmlayõn ve uygulayõn.          Dize, pirin, tahta rŸzgar ve vurmalõ ailelerin Ÿyelerini ve eşitli kŸltŸrlerle ilişkili enstrŸmanlarõ tanõmlayõn.          Şarkõcõlarõ ses şiddeti ve performans stiline gšre sõnõflandõrõn.

Sõnõf arkadaşlarõnõn eşitli yeteneklerini ve kõsõtlamalarõnõ tanõmak ve farklõ fiziksel etkinliklere katõlõrken yaptõklarõ uyarlamalarõ anlamak.

Hafta 3

I can ...

Bilim

Bebeğin nasõl olduklarõnõ gšzlemleyin, analiz edin ve yorumlayõn; tam olarak değil, ebeveynleri veya birbirleri gibi. Bir popŸlasyondaki bireyler arasõndaki fiziksel šzellikteki bu farklõlõklarõn hayatta kalma ve Ÿreme iin nasõl avantajlõ olabileceğini aõklayõn.

Hafta 6

I can ...

Ortamdaki bir değişikliğin, bir bitki veya hayvanõn hayatta kalmasõna ve oğalmasõna, yeni bir yere taşõnmasõna veya šlmesine neden olabileceğini aõklayan ifadeyi desteklemek iin kanõt kullanõn.

Hafta 9

I can ...

Bitki ve hayvanlarõn, farklõ ekosistemlerde hayatta kalmayõ, bŸyŸmeyi, davranõşõ ve Ÿremeyi destekleyecek şekilde işlev yapan i ve dõş yapõlarõ olduğuna dair bir argŸman oluşturun.          Her birinin sorunun šlŸtlerini ve kõsõtlamalarõnõ ne kadar iyi karşõlayacağõ temelinde bir soruna birden fazla makul šzŸm Ÿretin ve karşõlaştõrõn.

Hafta 9

I can ...

Yerel toplulukta ve Indiana'da şehir anõtlarõ, mimari, heykel, kamusal sanat, işlevsel sanat ve reklamlar gibi sanatõ bulun ve tartõşõn.

Bir eserin veya eserin işlevini tanõmlayõn ve araştõrõn ve kŸltŸrle bağlantõ kurun (odaklanma: gemiş ve ağdaş kŸltŸrlerin ve etnik kškenlerin eşitliliği de dahil olmak Ÿzere Indiana'ya odaklanõn).

Bu tŸr ek arpõm tablosunu kullanarak "Weevily Buğday" iin yeni ayetleri oluşturma veya FN Monjo tarafõndan ݍme Gourd okuma ve şarkõ, šğrenme gibi sanat dõşõnda başka bir disiplin iinde šğrenmeyi desteklemek iin şarkõlar "Drinkin 'Gourd izleyin."          Canlõ veya kayõtlõ otantik performanslar ve kŸltŸrler ve zamanlarla ilgili mŸzik ve mŸzisyenlerin rolŸ ile diğer kŸltŸrlerin mŸziklerini keşfedin.

Topluluk mŸzisyenlerini araştõrõn ve yazõn ve mŸmkŸn olduğunda canlõ performanslara katõlõn.

Fiziksel aktivitelerde sõnõf arkadaşlarõ ve arkadaşlarõyla pozitif etkileşimde bulunun.

Yeni ve zorlu fiziksel aktivitelere katõlõn.

Sosyal alõşmalar

Hafta 3

I can ...

Farklõ tarihsel dšnemlerde Indiana'da Ÿretilen mal ve hizmet tŸrlerine šrnekler verin.          †retkenliği tanõmlayõn ve son 100 yõlda Indiana'da Ÿretkenliğin nasõl değiştiği Ÿzerine šrnekler verin.          Her iki tarafõn ticaretten nasõl fayda sağlayabileceğini aõklayõn ve Indiana'daki insanlarõn farklõ zaman dilimlerinde nasõl ticaret yaptõklarõna dair šrnekler verin.          Spesifik ŸrŸnler iin arz ve talep değişiklikleri sonucunda fiyatlarõn değiştiğini aõklayõn.

Hafta 6

I can ...

Indiana'nõn ortaya õkmakta olan kŸresel bağlantõlarõnõ aõklayõn.          Paranõn işlevlerini listeleyin ve gemişte Indiana, Amerika Birleşik Devletleri ve dŸnyada para olarak kullanõlan şeyleri karşõlaştõrõn ve karşõlaştõrõn.

Hafta 9

I can ...

Indiana ve yerel toplumu etkilemiş girişimcileri tanõmlayõn.          K‰r tanõmlayõn ve k‰rõn girişimcilere nasõl teşvik edileceğini aõklayõn.          Eyalet ve yerel vergi gelirlerinin nasõl kullanõldõğõna dair šrnekler vererek devlet ve yerel yšnetimler tarafõndan sağlanan šnemli mallarõ ve hizmetleri tanõmlayõn.          Geleceğin bir satõn alõmõnõ yapmak iin insanlarõn nasõl tasarruf ettiğini, bir tasarruf planõ geliştirin ve bŸte yarattõğõnõ aõklayõn.

 

Not: Her sŸtun kavramlarõ ayõrt etmek iin farklõ metin stilleri (Normal, İtalik, Kalõn, Altõ izili) kullanõr. Dil Sanatlarõ ve Okuma

4. Sõnõf - Wonders Okuma, †nite 6 BŸyŸk Fikir: šnce gelenden DŸnŸ, BugŸnŸ ve Geleceği Nasõl Ÿzerinde inşa edebilirsiniz?

 

Haftalõk Konsept ve Temel Sorular

TŸrler, Edebiyat Eleman, Metin …zellikleri

Anlama: Becerileri,Stratejileri ve Akõcõlõk

PhonicsThis: Farkõndalõk, Yazõm Beceri, Yapõsal Analiz

Kelime Kelimeler, Domain Kelimeler, Akademik Kelimeler,Stratejiler

Yazma: taşõyõcõlõğõnõn, Araştõrma,

Reading Hakkõnda

Dilbilgisi:

Beceri & The Mechanics

Araştõrma ve Soruşturma

4-6.1

Eski ve yeni

Gelenekler insanlara nasõl bağlantõ kuruyor?

Tarihsel Kurgu, Bilgilendirici Metin: Ekspresyon

Tema

Tekrar oku

Oran ve Hassaslõk

/ Ən / ile sšzcŸkler

Sayõ …nekleri

Atalar, hor gšrŸlen, dayanõklõlõk, kayõp, şeref, yoğunluk, sinir bozucu, geri ekilmiş

Ima, ağrõşõm

Anlam ve Belirtim

Kelime Seimi: GŸlŸ Sšzler

Kitap incelemesi; GšrŸş Yazõsõ

Bir rapor yaz

Bir Analiz Yaz (temayõ analiz et)

Odak: GšrŸş Yazõmõ

Zarflar

Well vs İyi

Haftalõk:Geleneksel Festivaller

4-6.2

Gemişten Notlar

Gemişin bir kaydõnõ tutmak neden šnemlidir?

Tarihsel Kurgu, Bilgilendirici Metin: Ekspresyon

Tema

Tekrar oku

Tonlama

Homofonlar

Latin Sonekleri

Ihmal edilmiş, atõlmõş, eskiyen, gšzardõ edilen, itaatsizlik, sõğõnak, hain

GŸnlŸğŸ, tonlama

Homofonlar

Organizasyon: Sõra

Bir Aõklama Yaz

Bir Analiz Yaz (temaya yansõt)

Zarflarla karşõlaştõrma

Noktalama İşlevini ve BŸyŸk Harf Uygulamasõnõ İnceleme

Haftalõk: 19. yŸzyõlda gš

4-6.3

Kaynaklar

Enerji kaynaklarõmõz yõllar iinde nasõl değişti?

Bilgilendirici Metin: Anlatõ Kurgusu, Mit

Yan ubuklar

Ana Fikir ve Anahtar Ayrõntõlarõ

Sorularõ sor ve cevapla

İfade

…n ekler

Mitolojiden Sšzler

TesadŸf, sonu, tŸketmek, dšnŸştŸrŸlmŸş, verimli, inanõlmaz, kurulu, yenilenebilir

kaynak

Venn şemasõ, geiş kelimeleri

Latince ve Yunanca …nekleri

Kelime Seimi: Geiş Kelimeleri

Karşõlaştõr ve kõyas et

Bir Analiz Yaz (ana fikir ve anahtar ayrõntõlarõ)

Negatifler

‚ift Negatiflerin DŸzeltilmesi

Haftalõk: Enerji Kaynaklarõ

4-6.4

Para …nemlidir

Paranõn zaman iindeki rolŸ nedir?

Bilgilendirici Metin: Ekspositoryar, Kurmaca: Masal

Başlõklar: SšzlŸk

Ana Fikir ve Anahtar Ayrõntõlarõ

Sorularõ sor ve cevapla

Doğruluk

Sonekler

Yunan ve Latin kškleri

Para, ekonomi, girişimci, kŸresel, yatõrõm, pazar, mal, işlem

Kõtlõk, fõrsat maliyeti

Tarama, kaydõrma

FigŸratif Dil: Atasšzleri ve Atasšzleri

Kelime seimi: ݍerik Kelimeleri

Bir …zet Yazma

Bir Analiz Yazõn (ana fikir ve šnemli ayrõntõlarõ dŸşŸnŸn)

Edatlar

Teklifleri Gšzden Geirme

Haftalõk:DŸnya Para Birimleri

4-6.5

Yeri Bulma

Kişinin kimliğini nasõl şekillendirir?

Bedava Şiir, Gereki Yazõ, Şiir

GšrŸntŸ: Kişilik

Tema

Tekrar oku

…vme

…nekler ve Sonekler

DŸnyanõn dšrt bir yanõndan Kelimeler

Gobble, bireysellik, sis, kškler

Şiir Terimleri:

…zgŸr ayet, imge, metafor, kişileştirme

Metre, destekleyen

FigŸratif Dil: Metaforlar

Fikirler: Destekleyici Detaylar

Kõsa …zet Yaz

Bir Analiz Yaz (Kelime seiminde dŸşŸnŸn)

Edatlar Kullanmak

İfazeli CŸmleyi Kullanma

Haftalõk:Araştõrma Kimlik ve bireysellik

4-6.6

Birim Seviye Araştõrma ve Sorgulama Araştõrma Yetenek: Birim Projesi Sunumu: …z-select ve birim araştõrma projeleri iin seenekler arasõndan gelişir.

McKinley İlkšğretim Merkezi 2016-17 / ‚eyrek 4 / 4. Sõnõf: …ğretim ve …ğrenme Planõ