McKinley İlkšğretim Merkezi                    2016-17 / ‚eyrek 1 / Anaokulu: Eğitim ve …ğrenim Planõ

 

 

Sanat

MŸzik

Beden Eğitimi

Matematik

Hafta 3

I can ...

Ev, okul veya toplum gibi sanatõ nasõl ve nerede kullandõğõnõ tartõşõn ve tanõmlayõn.

Bir eserin işlevi Ÿzerine spekŸlasyon yapõn.

Sõnõrlõ bir ses kademesinde sahalarõ eşleştirin.

VŸcut perkŸsyonunu veya sõnõf aralarõnõ kullanarak šğretmenin oynadõğõ dšrt basamaklõ ritmik kalõplarõ yankõlayõn.

Temel (temel) lokomotif becerilerini uygulayõn.

Hafta 9

I can ...

En azõndan 100 ile on ve onlarla sayõn ve herhangi bir sayõdan birine gŸvenin.

0'dan 20'ye tam sayõ yazõn ve 0'dan 10'a kadar sayõ sšzcŸklerini tanõmlayõn. Yazõlõ bir sayõ 0-20 ile nesne sayõsõnõ temsil edin (0 nesne sayõsõnõ temsil etmiyorsa).

Nesneleri sayarken standart adreste numara adlarõnõ sšyleyin, her nesneyi yalnõzca bir numara ve her bir numara ile tek bir nesneyle eşleyin. Anõlan son numara adõnõn, sayõlan nesnelerin sayõsõnõ ve nesnelerin sayõsõnõn, dŸzenlemelerine veya sayõldõklarõna bakõlmaksõzõn aynõ olduğunu anladõğõnõ anlayõn.

Sayõlarõn ve şekillerin basit yinelenen ve bŸyŸyen kalõplar iin uygun bir kural oluşturun, genişletin ve verin.

10 iinde ekleme ve õkarma gšstermek iin nesneleri, izimleri, zihinsel gšrŸntŸleri, sesleri vb. Kullanõn.

ݍerde, dõşta, arasõnda, ŸstŸnde, altõnda, yakõnõnda, altõnda, ŸstŸnde, Ÿzerinde, aşağõ, arkada, šnŸnde, yanõnda, solunda ve Ÿzerinde terimleri kullanarak nesnelerde ve geometrik şekillerin konumlarõnõ tarif edin Sağõn.

Benzerliklerini, farklõlõklarõnõ, paralarõnõ ve diğer šzelliklerini aõklamak iin resmi olmayan bir dili kullanarak farklõ boyut ve yšnlerde iki ve Ÿ boyutlu şekilleri karşõlaştõrõn.

Nesnelerden şekiller (šr. ‚ubuklar ve kil toplarõ) oluşturarak ve şekiller izerek dŸnyadaki şekilleri modelleyin.

10 iinde ekleme ve õkarma gšstermek iin nesneleri, izimleri, zihinsel gšrŸntŸleri, sesleri vb. Kullanõn.

6. hafta

I can ...

Sanata kişisel tercihinize gšre cevap verin.

Sanat eseri yaratmada dŸşŸnceli ve šzen gšsterin.

VŸcut perkŸsyonunu, bulunmuş eşyalarõ veya enstrŸmanõ kullanarak basit ritimleri geliştirin.

VŸcut perkŸsyonunu veya sõnõf aralarõnõ kullanarak šğretmen rehberliğinde basit bir ritmik desen oluşturun ve oynayõn.

…ğrenme becerileri iin temel (temel) hareket kelimelerini ve ipularõnõ gšsterin.

Beden eğitimi dersindeki diğer ocuklara saygõ gšstermek.

Hafta 9

I can ...

Kişisel işe ve başkalarõnõn alõşmalarõna saygõ gšsterin.

Medya, malzeme ve ekipmanõn gŸvenli, doğru kullanõmõ, bakõmõ ve depolanmasõnõ gšsterin.

YŸksek veya alak, hõzlõ veya yavaş, yŸksek veya yumuşak mŸzikal seslerdeki farklõlõklarõ tanõmlayõn ve bunlarõ hareket, sšzlŸ aõklama veya resim yoluyla gšsterin.

YŸksek veya alak, hõzlõ veya yavaş mŸzikli kavramlarõ ve hareketli veya izim yoluyla yŸksek veya yumuşak kavramlarõ tanõmlayõn.

Oyunlarõn ve diğer fiziksel etkinliklerin kurallarõnõ ve gŸvenlik uygulamalarõnõ anlayõn ve gšsterin.

Kardiorespiratuar dayanõklõlõğõn iyileştiğini gšsterin.

Bilim

Hafta 3

I can ...

Farklõ cisimlerin kompozisyonunu ve fiziksel šzelliklerine gšre tanõmlamak ve sõnõflandõrmak iin tŸm duyularõ kullanarak bir soruşturma planlayõn ve uygulayõn. Bu seimleri başkalarõna aõklayõn ve nesneler hakkõnda sorular Ÿretin.

6. hafta

I can ...

GŸneş õşõğõnõn DŸnya yŸzeyine etkisini belirlemek iin gšzlem yapõn ve yeryŸzŸndeki õsõnmayõ azaltmak iin bir yapõ tasarlamak ve oluşturmak iin aralar ve malzemeler kullanõn.

Hafta 9

I can ...

Sorular yapõn, gšzlem yapõn ve insanlarõn değiştirmek istedikleri bir durum hakkõnda bilgi edinin. Bu verileri, yeni veya geliştirilmiş bir nesne veya ara inşa edilerek šzŸlebilecek basit bir sorunu tanõmlamak iin kullanõn.

Sosyal alõşmalar

Hafta 3

I can ...

Sorumlu bir aile Ÿyesi olmanõn ve bir grubun Ÿyesi olmanõn šrneklerini verin.

6. hafta

I can ...

Ailelerin, sõnõf arkadaşlarõnõn, komşularõn ve mahallelerin ve etnik ve kŸltŸrel gruplarõn benzerlik ve farklõlõklarõnõ tanõmlayõn ve karşõlaştõrõn.

BugŸnkŸ ocuklarõ ve aileleri gemişteki ocuklar ile karşõlaştõrõn.

Hafta 9

I can ...

İnsanlarõ, miraslarõ ve olaylarõ onurlandõrmanõn bir yolu olarak insanlarõ, kutlamalarõ, anmalarõ ve bayramlarõnõ tanõmlayõn.

 

Not: Kolonlar kavramlarõ ayõrt etmek iin farklõ metin stilleri (Normal, İtalik, Kalõn, Altõ izili) kullanabilir. Dil Sanatlarõ ve Okuma

Anaokulu - Wonders Okuma, †nite 1 BŸyŸk Fikir: Biz yeni şeyler denemek zaman šğrenebiliriz ne Yeni Adõm atõn?

 

Haftalõk Kavram &

Temel Sorular

TŸr, Metin …zellikler & Edebi Elemanlar

Anlama: Becerileri, Stratejileri ve Akõcõlõk

Ses bilgisi

Kelime: Akademik, YŸksek Frekans, Ağõz ve Kategori

Yazõ yazõyor:

SŸrekli †rŸn Hakkõnda Okuma

Dilbilgisi

Araştõrma ve Soruşturma

K-1.1

Yeni arkadaşlar edin

Yeni arkadaşlarla nasõl baş edebiliriz?

Şšhretli, Bilgilendirici Metin, Fantazi, Kurgu, Kurgusal Olmayan

Sorularõ sor ve cevapla

Anahtar Ayrõntõlarõ (‚izimleri kullanõn)

Ses Yazõm ve Kelime Otomatikliği;

Tonlama

Kalem tutuşu, duruş yazma, õzgara yazma (gškyŸzŸ izgisi, dŸzlem, im hattõ, solucan izgisi)

Mektup oluşumu: t

†nvan, yazar, illŸstratšr, isim

The

Arkadaş, problem, kamak, kavradõ, kurtarmak

Kelimeleri Hissetmek

Lucy Calkins:

Mentor metni

Yazõ sšzleşmeleri

Parmak boşluklarõ

Sesleri ve kelimeleri uzat

5 yõldõzlõ yazõ listesi

Hedef - İyi bir cŸmleyi yazmak iin alõşmak

IllŸstrasyon eşleşecek cŸmle

Isimler

Ne iyi bir arkadaş yapar?

K-1.2

Kalk ve git!

Bebek hayvanlar nasõl hareket eder?

Mantõk, Fantazi, Kurgusal Olmayan, Bilgilendirici Metin, Kurgu

Sorularõ sor ve cevapla

Anahtar Ayrõntõlarõ

Ses Yazõm ve Kelime Otomatikliği;

Tonlama

Kalem tutuşu, duruş yazma, õzgara yazma (gškyŸzŸ izgisi, dŸzlem, im hattõ, solucan izgisi)

Mektup oluşumu: b, f

Fantezi, masal, gšrŸş, ayrõntõlar

Biz

Macera, hareket, geldi, heyecanlõ, bitkin

Aile Sšzleri

Isimler

Hayvanlar nasõl hareket eder?

K-1.3

SansŸrŸnŸzŸ Kullan

Duyularõn šğrenmenize nasõl yardõmcõ olabilirsin?

Bilgilendirici Metin, Şiir, Kurgu, Kurgusal Olmayan,

Sorularõ sor ve cevapla

Anahtar Ayrõntõlarõ (Fotoğraflarõ Kullan)

Ses Yazõm ve Kelime Otomatikliği;

…vme

Kalem tutuşu, duruş yazma, õzgara yazma (gškyŸzŸ izgisi, dŸzlem, im hattõ, solucan izgisi)

Mektup oluşumu: m, n

Bilgilendirici metin, gšzlem, şiir

gšrmek

Keşfetmek, duymak, bayram yapmak, bitmiş, yoğrulmak

Duyu Kelimeleri

Isimler

Duyularõmõzõ kullanarak ne šğrenebiliriz?

Anaokulu - Wonders Okuma, †nite 2 BŸyŸk Fikir: en keşfetmek zaman šğrenebilirsiniz Ne Keşfet Let?

K-2.1

Kullandõğõmõz Aralar

Aralar, keşfetmemize nasõl yardõmcõ olur?

Masal, Kurmaca, Kurgusal Olmayan, Bilgilendirici Metin

Sorularõ sor ve cevapla

Anahtar Ayrõntõlarõ, Fotoğraflarõ Kullan, Başlõklarõ

Ses Yazõm ve Kelime Otomatikliği;

…vme

Kalem tutuşu, duruş yazma, õzgara yazma (gškyŸzŸ izgisi, dŸzlem, im hattõ, solucan izgisi)

Mektup oluşumu: Ben u

Fotoğraflar, cŸmleler, fiil

Bir

Aralar, keşfetmek, mağlup, getirmek, gŸrlemek

Renkli Kelimeler

Lucy Calkins:

Mentor metni

Yazõ sšzleşmeleri

Parmak boşluklarõ

Sesleri ve kelimeleri uzat

5 yõldõzlõ yazõ listesi

Hedef - İyi bir cŸmleyi yazmak iin alõşmak

IllŸstrasyon eşleşecek cŸmle

Fiiller

Aralarõ hangi yollarla faydalõdõr?

K-2.2

‚evremizdeki Şekiller

‚evrenizde hangi şekilleri gšrŸyorsunuz?

Bilgilendirici Metin, Kurmaca, Kurmaca

Sorularõ sor ve cevapla

Fotoğraflarõ Kullan, Kalõn Baskõ

Ses Yazõm ve Kelime Otomatikliği;

İfade

Kalem tutuşu, duruş yazma, õzgara yazma (gškyŸzŸ izgisi, dŸzlem, im hattõ, solucan izgisi)

Mektup oluşumu: c, o

Dikdšrtgen, daire, kare, Ÿgen

sevmek

Malzemeler, doğa, dekorasyon, oyunlar, dŸnya

Şekil Kelimeleri

Fiiller

Şekilleri nereden bulabilirim?

K-2.3

Buglar DŸnyasõ

Ne tŸr bšceklerden bahsediyorsun?

Bilgilendirici Metin, Kurmaca, Kurmaca

Sorularõ sor ve cevapla

Resim Kitaplarõnõ, Başlõğõ kullanõn

Ses Yazõm ve Kelime Otomatikliği; Anlatõm;

Tonlama

Kalem tutuşu, duruş yazma, õzgara yazma (gškyŸzŸ izgisi, dŸzlem, im hattõ, solucan izgisi)

Mektup oluşumu: a, g

Altyazõ, web sšzcŸğŸ, sõralama

A, see, biz, gibi

Meraklõ, gšzlemek, bağlamak, ince yapmak

Hareket Kelimeleri

Fiiller

Hatalar kendi ortamlarõnda ne yapar?

McKinley İlkšğretim Merkezi                    2016-17 / ‚eyrek 1 / Anaokulu: Eğitim ve …ğrenim Planõ