McKinley İlkšğretim Merkezi 2016-17 / ‚eyrek 4 / Anaokulu: …ğretim ve …ğrenme Planõ

 

Sanat

MŸzik

Beden Eğitimi

Matematik

Hafta 3

I can ...

Fikirleri ifade etmek iin kişisel semboller kullanõn.

İki boyutlu ve Ÿ boyutlu sanat yapõtlarõnõ ayõrt edin.

Bir sanatõnõn ne yaptõğõnõ belirleyin ve toplumdaki sanatõlarõn šrneklerini bulun.

Kõsa bir sŸre hafõzalõ şarkõ sšyle, sŸrekli bir vuruş sŸrdŸr.

KŸŸk bir ŸŸncŸ veya pentatonik šlek gibi sõnõrlõ bir sahaya dayalõ bir sõnõfta şarkõ sšylemek veya almak iin kõsa bir melodik desen oluşturun.

 

Beden eğitimi dersinde edinilen becerileri ve bilgileri, okul sonrasõ fiziksel aktiviteler sõrasõnda gšsterin.

Hafta 9

I can ...

10'da ekleme ve õkarma gšstermek iin nesneleri, izimleri, zihinsel gšrŸntŸleri, sesleri vb. Kullanõn.

10'da toplama ve õkarma ieren gerek dŸnya sorunlarõnõ šzebilirsiniz (šrneğin, sorunu temsil etmek iin nesneleri veya izimleri kullanarak).

Eşit gruplara on veya daha az nesne ayõrõn.

Nesneleri ve izimleri kullanarak ondan ve gruplardan 10 ila 20 arasõnda tam sayõlardan eşdeğer formlarõ gšstererek yer değeri ve taban 10 sayõ sisteminin ilk anlaşõlmalarõnõ geliştirin.

Nesnelerin uzunluğu, kapasitesi, ağõrlõğõ ve sõcaklõğõnõn doğrudan karşõlaştõrmalarõnõ yapõn ve hangi nesnenin daha kõsa, uzun, daha uzun, daha hafif, daha ağõr, daha sõcak, daha serin veya daha fazla tuttuğunu tanõmayõn.

Verilen herhangi bir sayõdan on, beş ve onlarla en az 100 sayõn. Bu aralõkta, rakamlarõ okumak ve yazmak ve yazõlõ rakamlarla birok nesneyi temsil etmek.

Nesneleri boyut, sayõ ve diğer šzniteliklere gšre tanõmlayõn, sõnõflandõrõn ve sõnõflandõrõn. Belli bir gruba ait olmayan nesneleri tanõmlayõn ve kullanõlan mantõğõ aõklayõn.

Haftalõk Sorun ‚šzme Ders ieriğinde 10'a kadar õkmak iin gerekli becerileri teşvik eden dersler.

Hafta 6

I can ...

Yerel mŸzeleri ve sergileri ziyaret edin ve okullarda ziyaretileri ziyaret edin.

Bir sanatõnõn sanatõnõn benzer bir gšrŸnŸm veya stille olduğunu unutmayõn.

Temsili ve objektif olmayan sanat eserlerinin tanõmlanmasõ.

İkonik notayõ okuyun ve vŸcut perkŸsyonu ve ritim heceleri kullanarak eyrek ve sekizinci notlarõn kõsa ritmik kalõplarõnõ yapõn.

İkonik gšsterimi okuyun ve el işaretleri ve hece heceleri kullanarak kõsa repertuar desenleri yapõn, uygun olduğunda sõnõf repertuarõndan šrnekler õkarõn.

Kardiorespiratuar dayanõklõlõğõn iyileştiğini gšsterin.

Fiziksel aktivitenin kalp ve akciğer fonksiyonu Ÿzerindeki temel etkilerini belirleyin.

Hafta 9

I can ...

Temsili ve objektif olmayan sanat eserlerini ayõrt etme, her ikisinin de belirleyici šzelliklerini tanõyabilme.

Fikirleri, deneyimleri ve hikayeleri ifade etmek iin iki boyutlu ve Ÿ boyutlu ortamlarõn ve işlemlerin bir dengesini tanõmlayõn ve kullanõn.

Başka bir disiplinin konusunu, kavramlarõnõ veya işaretleme sistemlerini (šrneğin, kelimeler veya rakamlar) kullanarak bir sanat eseri oluşturun.

Ses, enstrŸmantal ve evresel sesleri ayõrt edin.

Şarkõ sšyleyerek, dinleyerek veya hareket ettirerek eşitli tarihsel dšnemlerden ve kŸltŸrlerden gelen mŸzikleri yaşayõn.

Bir mŸzisyen kavramõnõ tartõşõn.

Hareket tecrŸbelerine katõldõğõnõzda eğlenin ve kendinize gŸvenin.

Fiziksel faaliyete katõlõmla ilgili kişisel gšrŸşleri tartõşõn.

Bilim

Hafta 3

I can ...

Tanõmlamak ve tanõmlanan bir problemi šzmek iin nesnenin şeklinin nasõl alõştõğõna yardõmcõ olduğunu araştõrmak iin basit bir eskiz, izim veya fiziksel model geliştirin.

Hafta 6

I can ...

Bir tasarõm šzŸmŸnŸn, itme veya ekme ile nesnenin hõzõnõ veya yšnŸnŸ değiştirmek iin tasarlandõğõ gibi alõşõp alõşmadõğõnõ belirlemek iin verileri analiz edin.

Nesnenin šzelliklerine dayalõ olasõ kullanõmlarõnõ tanõmlayõn ve aõklayõn ve bu kullanõmlarõ diğer šğrencilerin fikirleriyle karşõlaştõrõn.

Hafta 9

I can ...

Her biri nasõl performans gšsterdiğinin gŸlŸ ve zayõf yšnlerini karşõlaştõrmak iin aynõ sorunu šzmek iin oluşturulan iki nesnenin araştõrõlmasõndan elde edilen verileri analiz edin.

Sosyal alõşmalar

Hafta 3

I can ...

Sõralamada gerekleşen olaylarõ belirleyin ve sipariş verin.

Takvimler, haftanõn ve ayõn gŸnlerini temsil etmek iin kullanõldõğõnõ aõklayõn

Hafta 6

I can ...

Mevsimsel hava değişiklikleri šrneklerini aõklayõn ve verin ve havanõn insanlarõ ve evreyi nasõl etkilediğini gšsterin.

Birleşik Devletler Başkanõ'nõn Ÿlkemizin lideri olduğunu ve Amerikan bayrağõnõn Birleşik Devletlerin simgesi olduğunu tanõmlayõn ve aõklayõn.

Hafta 9

I can ...

Sõnõf ve okul kurallarõndan šrnekler verin ve emir ve emniyet sağlamak iin bu kurallarõ takip etmenin šnemini aõklayõn.

 

8. ‚eyrek (Eke bakõnõz), 9 ve 10. ‚eyrek boyunca šğretilecektir. 4

Not: Kolonlar kavramlarõ ayõrt etmek iin farklõ metin stilleri (Normal, İtalik, Kalõn, Altõ izili) kullanabilir. Dil Sanatlarõ ve Okuma

Anaokulu - Wonders Okuma, †nite 9 BŸyŸk Fikir: Things değiştirme Nasõl şeyler nasõl değiştirebilirim?

 

Haftalõk Kavram &

Temel Sorular

TŸr, Metin …zellikler &Edebi Elemanlar

Anlama: Becerileri,Stratejileri ve Akõcõlõk

Ses bilgisi

("Vakõflar" mŸfredatõnõ kullanarak)

Kelime: Akademik, YŸksek Frekans, Ağõz ve Kategori

Yazma: SŸrekli, †rŸn,Reading Hakkõnda

Dilbilgisi

Araştõrma ve Soruşturma

K-9.1

BŸyŸmek

Evde nasõl yardõm edebilirsin?

Bilgilendirici Metin, Kurmaca

Grafik

Sorularõ sor ve cevapla

Karakter, Ayarõ, Arsa (Sekans)

Ses Yazõm ve Kelime Otomatikliği; İfade

Mektup, anahtar kelime, dokunarak ses šzme CVC kelimeleri

CVC kelimelerini okumak ve yazmak iin dokunma ve harmanlama

Digraphs - sh, ch, inci, WH ve ck

Akõcõlõkla okuma

Zor Sesli Kurallar

Seim          Vocab Stratejisi: …nek ve Ekler

Yardõm etmek          Işler, katkõda bulunmak,

†ye, organize etmek, gerekleştirmek

Ev Mobilyalarõ

İkna edici yazõ (Fikir)

Mentor metinleri

Yazma sšzleşmeleri, parmak aralõğõ, sesleri ve kelimeleri uzatma

"5 Yõldõzlõ Yazõ Yazõsõnõ Kullanõr"

(Aşağõda devam ediyor ...)

Sõfatlar

Ezra Jack Keats'in kitaplarõndaki karakterler nasõl bŸyŸdŸğŸnŸ gšsteriyor?

K-9.2

İyi Vatandaşlar

İyi vatandaşlar ne yapar?

Masal, Fantazi, Bilgilendirici Metin, Kurmaca

Altyazõlar

Tekrar oku

Karakter, Ayarõ, Arsa (Sebep ve Etkisi)

Ses Yazõm ve Kelime Otomatikliği;

Anlatõm; Tonlama

Kelimeleri aõklama          Vocab Stratejisi: Soru Kelimeleri

Var, oynamaktadõr          ‚iftlik hayvanlarõ

Vatandaş saygõ, dŸzenli, gerekli, ekilen

 

Sõfatlar

Okulda iyi bir vatandaş olabilirsin?

K-9.3

Doğal Kaynaklarõmõz

Doğadaki şeyler yeni şeyler yapmak iin nasõl kullanõlabilir?

Masal, Bilgilendirici Metin

Yol tarifleri

Tekrar oku

Metin ݍindeki Bağlantõlar (Sõra)

Ses Yazõm ve Kelime Otomatikliği; Oran

Yol tarifi          Vocab Stratejisi: ݍerik İpularõ

Nerede, bak          Tahõl İle Hazõrlanan Gõdalar

Doğal kaynaklar, yaratma, tasarõmlar, šrgŸ, bilgi

 

Sõfatlar

Elbiselerimiz ne den yapõlmõş?

Anaokulu - Okuma Wonders, Birim BŸyŸk Fikir: yeni fikirler bize nasõl yardõmcõ olabilirsiniz Kutu dõşõnda Thinking?

K-10.1

Sorun ‚šzŸmleyicileri

Beraber alõştõğõmõzda ne olabilir?

Masal, Fantastik, Kurgu

Konuşma

Tahminleri Yapma, Onaylama ve Gšzden Geirme

Karakter, Ayarõ, Arsa (Sekans)

Ses Yazõm ve Kelime Otomatikliği; Anlatõm;Tonlama

Mektup, anahtar kelime, dokunarak ses šzme CVC kelimeleri

CVC kelimelerini okumak ve yazmak iin dokunma ve harmanlama

Digraphs - sh, ch, inci, WH ve ck

Akõcõlõkla okuma

Zor Sesli Kurallar

Ilk, son, heceler

Vocab Stratejisi: ݍerik İpularõ          Iyi, kim

Karar vermek, gšrŸş vermek, paralanmõş, hayret verici, minnettar olmak          Soru kelimeleri

(Yukarõdan devam ...)

Resimler cŸmlelerle eşleşir

…ğrenciler bir sorunu belirleyecek ve bunu šzmek iin bir yol bulacaktõr: okuyucularõ kendi gšrŸşlerini ikna etmek iin bir mektup, poster, şarkõ veya liste

Kõsa …ykŸ …ykŸlerini Yeniden Yaz

KŸŸk Anlar

Zamirler

Okuldaki bir problemi birlikte nasõl šzebiliriz?

K-10.2

Sort It Out

Her iki durumda da benzer şeyler var mõ?Nasõllar farklõ?

Bilgilendirici Metin, Kurmaca

Etiketler

Sorularõ sor ve cevapla

Anahtar Ayrõntõlarõ (Resimlerini Kullan)

Ses Yazõm ve Kelime Otomatikliği; …vme

Ses          Vocab Stratejisi: Adsõzlar

Gel, yok mu          TŸr, benzer, mŸkemmel, sonsuz, deney

Karşõtlar

Zamirler

Sõnõf materyallerini nasõl dŸzenleyebiliriz?

K-10.3

DŸnyamõzõ Koruyun

‚evrenizi korumak iin hangi fikirleri šnerebilirsiniz?

Bilgilendirici Metin, Makaleler

Altyazõlar

Tekrar oku

Ana Konu ve Anahtar Ayrõntõlarõ

Ses Yazõm ve Kelime Otomatikliği; İfade

referans          Vocab Stratejisi: …nek ve Ekler

Yardõm et, oynamak, nerede, bakmak, kim, iyi, gelmek, yapmak

evre, koruma, geri dšnŸşŸm, akõllõca, Baby Animals teşvik

Zamirler

DŸnyayõ korumak iin ne yapabiliriz?

McKinley İlkšğretim Merkezi 2016-17 / ‚eyrek 4 / Anaokulu: …ğretim ve …ğrenme Planõ